logo        

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU PT. MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA -
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W TARNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁY...

 

 

 

Start Stypendia Stypendia naukowe

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Drukuj Email

 

Kandydata - tylko jednego - do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół - po jednym kandydacie z każdej szkoły). Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. l - 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

  • Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje Samorząd Uczniowski,
  • Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły (w przypadku jej braku - Radzie Pedagogicznej) w terminie do 24 czerwca 2011r. Rada Szkoły (Rada Pedagogiczna), po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza jednego kandydata,
  • Dyrektor szkoły- do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2011r. - przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium. Powyższe terminy dotyczą również szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
  • Wnioski o stypendium należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.