FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                      logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

 

Start

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Procedura postępowania wobec osób wchodzących na teren szkoły Drukuj Email

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2015
Dyrektora ZSO nr 1 w Tarnowie

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC OSÓB WCHODZĄCYCH NA TEREN
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
W TARNOWIE


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.);
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 ze zm.).
 1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem, bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą.
 2. Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do szkoły dokonać wpisu do „Księgi wejść”, podając imię i nazwisko, godzinę wejścia do szkoły oraz cel wejścia na teren placówki oświatowej, co potwierdza czytelnym podpisem.
 3. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, powinien on oczekiwać na zakończenie zajęć przy portierni.
 4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
 5. W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego powodu.
 6. Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, wywoływać nauczycieli w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, wchodzić do szatni uczniowskich czy stołówki szkolnej.
 7. W przypadku, gdy osoba obca wzbudza poczucie zagrożenia lub stwarza realne zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły zawiadamia natychmiast dyrektora szkoły. Dyrektor w przypadku odmowy dobrowolnego opuszczenia szkoły może wezwać Straż Miejską.
 8. Rodzic/opiekun prawny może wejść do świetlicy szkolnej w celu dokonania wpłaty za obiady dla dziecka lub odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych zajęciach.
 9. W przypadku organizowania imprez klasowych, szkolnych konkursów, itp., osoby wchodzące na teren szkoły mają obowiązek wpisania się na listę przy wejściu do szkoły.
 10. Podczas Dni Otwartych – ustalonych zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego oraz klasowych zebrań z rodzicami, potwierdzenie pobytu na terenie szkoły jest lista rodziców uczestniczących w konsultacjach lub zebraniu – w dokumentacji wychowawcy klasy.


Niniejsze Procedury wprowadza się w celu zwiększenia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.