IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Dokumenty Regulaminy Wypożyczania podręczników dotacyjnych

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Regulamin Biblioteki Drukuj Email

 

Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy regulamin korzystania z darmowych podręczników obejmuje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych;
b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły;
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.

2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania z darmowych podręczników.

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4. Wypożyczenia bibliotekarz zapisuje w bazie użytkowników.

5. Zwrot podręczników bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.

 

Użytkownicy podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.

2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania z jej zbiorów podlegają rejestracji na podstawie list zgodnych z listą osób zamieszczoną w e-dzienniku.

 

Okres trwania wypożyczenia

1. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, a terminy ich zwrotu mija 20. czerwca danego roku szkolnego, z wyjątkiem uczniów zdających egzamin poprawkowy z określonego przedmiotu. Uczniowie ci są zobowiązani zwrócić podręczniki do 30. sierpnia, w tym podręczniki wieloletnie.

2. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu podręczników przed ustalonym terminem.

3. Czas na wydanie kompletów podręczników - do 15 IX.

 

Procedura wypożyczania podręczników szkolnych

1. Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów pobierają z biblioteki podręczniki w liczbie równej ilości uczniów w danej klasie i potwierdzają pobranie podpisem na dokumencie przygotowanym przez bibliotekarza.

2. Na pierwszym zebraniu wychowawcy powinni zaznajomić rodziców z regulaminem wypożyczania podręczników szkolnych oraz zebrać od rodziców podpisy potwierdzające ten fakt w dziennikach lekcyjnych.

3. Wychowawcy zobowiązani są do poinformowania rodziców o konieczności sprawdzenia stanu wypożyczonych podręczników i w razie uszkodzeń powiadomieniu o tym bibliotekarza i wychowawcę.

 

Zmiana szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z różnych powodów rezygnuje z edukacji w danej szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik. Zwrot potwierdzają rodzice podpisując dokument przygotowany przez bibliotekarza. W przypadku uczniów klas starszych może to być ich własnoręczny podpis.

 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń ma obowiązek dbać o właściwe i czyste obłożenie książki, na bieżąco dokonywać drobnych napraw, czy ewentualnej wymiany okładki.

2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

3. Dopuszcza się używania ołówka w celu na przykład zaznaczenia pracy domowej.

4. Przed upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, to jest usunąć wszystkie wpisy ołówka, w razie potrzeby podkleić, założyć nową okładkę, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze etc.).

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. Przez zniszczenie lub uszkodzenie podręcznika rozumie się poplamienie, zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, a także rozerwanie, brak kartek i inne wady fizyczne, które pomniejszą wartość użytkową materiałów edukacyjnych i uniemożliwią pełne z nich korzystanie.

2. Na prośbę bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych ma obowiązek je naprawić.

 

Zakres odpowiedzialności użytkownika

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub braku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych w terminie określonym niniejszym regulaminem szkoła może żądać od rodziców ucznia odkupienia w/w materiałów bibliotecznych.

3. Uczeń, który nie zwrócił podręczników w terminie, bądź nie odkupił zagubionych lub zniszczonych, nie otrzyma kompletu podręczników na nowy rok szkolny.

 

Postanowienia końcowe

1. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania regulaminu wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom i rodzicom na ich prośbę.

2. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

3. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor szkoły.

4. Sprawy sporne pomiędzy bibliotekarzem, a użytkownikami biblioteki rozstrzyga dyrektor szkoły.

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje dyrektor szkoły.

6. Regulamin wchodzi z życie z dniem 1 IX 2016 r.