REKRUTACJA LO-page-0                   DZIEĹ OTWARTY 2017-page-0            WARSZTATY LETNIE-page-0

 

 

 

Start MATURA 2017

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Matura 2017 Drukuj Email

Informacja dla rodziców oraz uczniów:

godziny zbiĂłrek przed egzaminami-page-0

 

A. Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe na egzaminie maturalnym:

 

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych:

 • w części ustnej (bez określania poziomu): język polski, język obcy nowożytny
 • w części pisemnej: język polski (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy), matematyka (poziom podstawowy), przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony)

 

Matura z przedmiotów dodatkowych:

 • Wszyscy absolwenci przystępują obowiązkowo do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego.
 • Przedmioty dodatkowe mogą być zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
 • Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.
 • Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu maturalnego nie więcej niż z pięciu przedmiotów dodatkowych oprócz przedmiotu wybranego jako obowiązkowy.
 • Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.
 • Egzaminy dodatkowe trwają 180 minut (z wyjątkiem Informatyki - 210 minut).

 

Przedmioty dodatkowe:

 

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki             
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Można wybrać od 1 do 5 przedmiotów.

 

Warunki zdania egzaminu maturalnego:

 

 • Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego przynajmniej z jednego przedmiotu dodatkowego.

 

B. Harmonogram egzaminu maturalnego

 

harmonogram matura-page-0

 

 

C. Egzamin w terminie dodatkowym i poprawkowym

 

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego:

 

Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2017 roku i uzyskali zgodę dyrektora OKE.

 

Matura w terminie dodatkowym*

 

Część pisemna    1 - 20 czerwca  
język polski (wypowiedź - formuła od 2015),         
język mniejszości narodowych (wypowiedź)
    5 - 7 czerwca
język polski (prezentacja - formuła do 2014),
język mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
język łemkowski, język kaszubski
   1 - 20 czerwca

 

Wniosek o termin dodatkowy (w czerwcu 2017):

 

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

 

Miejsce egzaminu dodatkowego:

 • ustny w szkole macierzystej
 • pisemny w ośrodkach egzaminacyjnych podanych na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w ostatnim tygodniu maja 2017 roku.

 

Matura w terminie poprawkowym*

Część pisemna    22 sierpnia  
część ustna z języka polskiego         
część ustna z języka obcego nowożytnego     
   23 - 25 sierpnia  

 

Warunki przystąpienia do egzaminu:

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy:

 • przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego
 • żaden z egzaminów nie został im unieważniony
 • nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego)
 • złożyli w terminie, czyli nie później niż 7 lipca, oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu.

 

D. Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2016091511155865

 

Deklaracja 1a N

 1. Ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego.
 2. Absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016.
 3. Absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

 

Deklaracja 1d S

 1. Absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz
 2. absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015 i

przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

Deklaracja 1b N

 1. Absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015 albo 2015/2016 oraz absolwenta technikum z 2015/2016, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona.
 2. Osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości.
 4. Osoby, która po 1 września 2016 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 

Deklaracja 1c N

 1. Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

 

Absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich:

 • Absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów (44zzp ust. 1).
 • Absolwent przystępuje do egzaminu zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego.
 • Absolwent składa deklarację 1c.
 • Otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminy maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez OKE.
 • Absolwent może wybierać przedmioty zarówno z grupy przedmiotów obowiązkowych, jak i przedmiotów dodatkowych (maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych).
 • Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego tylko z jednego wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym w części pisemnej - zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017.

 

Deklaracja 1e S

 1. Absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz
 2. absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015 i (1, 2),

którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje fo egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz

       3. osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 

Dostosowania

Dostosowania - zmiany w Komunikacie dyrektora CKE

 • dodano możliwość zwolnienia z części ustnej egzaminu maturalnego absolwenta, który ze względu na swoją niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługuje się mową.
 • dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową dodano możliwość przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ustnego z j. polskiego i j. obcego nowożytnego o 15 min.
 • dla cudzoziemców dodano możliwość przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ustnego z j. polskiego i zastosowania szczególnych kryteriów oceniania oraz korzystania podczas egzaminów pisemnych ze słownika dwujęzycznego z wyjątkiem j. obcych, regionalnych, mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Dysleksja

 • na maturze nie przewiduje się różnicowania arkuszy anu wydłużenia czasu ich rozwiązywania.
 • możliwe jest jedynie zastosowanie odrębnych kryteriów oceniania prac pisemnych z:

            - języka polskiego,
            - języka obcego nowożytnego,
            - języka mniejszości narodowej,
            = matematyki (dyskalkulia).

 

Dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 • orzeczenie o potrzenie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:

           - uczniów objętycg pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową albo traumatyczną
           - cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

 

E. Opłata za egzamin

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowwego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

 • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

Wysokość i termin wniesienia opłaty

 • opłata za egzamin maturalny wynosi 50 zł.
 • opłatę za egzamin maturalny wnosi sie w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku kalendarzowego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE.
 • dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku szkonego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

 

Opłata do 7 lutego

 • niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 • opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

art. 44 zzq

 

Wybór egzaminów

 • należy zwrócić uwagę zdających na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych.
 • zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim w danym roku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w latach kolejnych.

 

Zwolnienie z opłaty

 • Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż 674 zł.
 • wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (zał. 26b) składa się do dyrektora OKE nie później niż do 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

 

F. Przerwanie i unieważnienie egzaminu maturalnego

 

Przerwanie egzaminu maturalnego

Zgłoszenie problemów zdrowotnych

 • przed rozpoczęciem części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma obowiązek:

          - upewnić się, że wszyscy zdający czują się dobrze i mogą przystąpić do egzaminu,
          - poinformować, że przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie prawnia automatycznie do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym,
          - zdającemu, który zgłasza problemy zdrowotne, zaleca udanie się do lekarza i informuje o możliwości ubiegania się o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.

 

Przerwanie częsci ustnej lub pisemnej egzaminu

 • jeżeli podczas trwania części pisemnej egzaminu zdający przerywa ten egzamin z przyczyn zdrowotnych lub losowych, przewodniczący zespołu nadzorującego organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości kontaktu z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy,
 • rejestruje godzinę przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach kontynuować egzamin, może na to zezwolić,
 • zdającemu, który postanowił kontynuować egzamin, nie przedłuża się czasu trwania egzaminu.

 

Postępowanie w przypadku przerwania części ustnej egzaminu

 • jeśli zdający nie jest w stanie kontynuować egzaminu, zespół przedmiotowy przyznaje punkty za wypowiedź zgodnie z obowiązującymi zasadami. informację o zdarzeniu odnotowuje się w protokole indywidualnym części ustnej egzaminu (załącznik 9a, 10a, 11a).
 • przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora OKE, który - w ciągu 7 dni - podejmuje decyzję o:
 1. ustaleniu wyniku na podstawie liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy albo
 2. przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie (por. pkt 3.7.1 i 3.7.2.) (załącznik 6).

 

Postępowanie w przypadku przerwania części pisemnej egzaminu

 • w przypadku kiedy zdający przerwał egzamin i nie podjął pracy, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i po zakończeniu egzaminu pakuje do zwrotnej koperty razem z pozostałymi pracami. Informacje o zdarzeniu odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu w sali egzaminacyjnej (załącznik 16) oraz w protokole zbiorczym przebiegu części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 17).
 • dyrektor OKE podejmuje decyzję o:
 1. skierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora albo
 2. przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po pawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie (pkt. 3.7.1. i 3.7.2., załącznik 6).

 

Unieważnienie egzaminu

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły

 • dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku:
 1. stwierdzenia wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
 2. niesamodzielnej pracy zdającego
 3. zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

 

Obowiązek samodzielnej pracy

 • uczeń, słuchacz albo absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.

Art. 44zzt ust.3

 

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE

 • w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
 1. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez absolwenta
 2. występowania w pracach egzaminacyjnych jednakowych sformułowań, wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu absolwentowi lub korzystania z rozwiązań innego absolwenta.

 

Unieważnienie przedmiotu dodatkowego

 • absolwent, który:
 1. przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu egzamin z tego przedmiotu został unieważniony albo
 2. przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego i któremu egzaminy ze wszystkich tych przedmiotów zostały unieważnione - nie zdaje egzaminu maturalnego.

 

Inne przyczyny unieważnienia egzaminu

 • zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.
 • zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu).

 

G. Wgląd do pracy egzaminacyjnej

 

Zasady wglądu

 • absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE dokumentów z wynikami egzaminów.
 • w czasie wglądu OKE umożliwia zapoznanie się z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

 

Weryfikacja sumy punktów

 • absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów.
 • wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
 • weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 • dyrektor OKE informuje pisemnie absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.