logo        

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU PT. MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA -
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W TARNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁY...

 

 

 

Start Dokumenty Programy Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Drukuj Email

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. JANA PAWŁA II

w TARNOWIE

W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

Jan Paweł II

I. Założenia teoretyczne programu wraz z podstawą prawną.

PODSTAWA PRAWNA:

   W związku z zachodzącymi zmianami w systemie edukacji rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Działania te mają na celu wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły. Takie połączenie obu programów uwzględnia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi w zależności od potrzeb uczniów – zarówno w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom problemowym.

   Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy wspieraniu wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka to interwencja kompensują­ca niedostatki wychowania. Zakresy profilaktyki i wychowania mają obszar wspól­ny, który stanowią działania budujące odporność na potencjalne zagrożenia. Najważniejsze jednak wydaje się to, co łączy wychowanie i profilaktykę – jest to aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnia­niu wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowie­ka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia od­powiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obo­wiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. W świetle Ustawy o Prawie Oświatowym Wychowanie to: „Wspieranie dziecka  w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Doprecyzowując, możemy powiedzieć, że wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju angażujący dwie osoby: wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, sąsiada, starszego kolegę/koleżankę) oraz wychowanka (nastolatka/osobę dorosłą); pozostające w osobowej relacji (których spotkanie oparte jest na poszano­waniu godności osobowej zarówno wychowawcy, jak i wychowanka); współdziałające w osiąganiu celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej – w tym m.in. emocjonalnej i intelektualnej – społecznej i duchowej.

   Dojrzałość fizycz­ną należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, dojrzałość psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpo­wiedzialności za innych oraz otaczający świat, dojrzałość społeczną – jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, a dojrzałość duchową – jako po­siadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i ist­nienia człowieka. Program Wychowawczo – Profilaktyczny tworzony jest przez wszystkich nauczycieli i konsultowany oraz aprobowany przez rodziców. Jego cel sta­nowi wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Należy pa­miętać, że program ten zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszyst­kich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły).

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

Szkoła, oprócz stwarzania uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, ma również przygotowywać ich do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci. Treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

II. Charakterystyka Szkoły

       Nasza szkoła jest profesjonalną instytucją kształcącą i wychowującą młodzież Ziemi Tarnowskiej od ponad 50-ciu lat. Nasze działania skierowane są na zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego. Młodzieży licealnej oferujemy solidne podstawy wykształcenia umożliwiające kontynuację nauki w dowolnej dziedzinie. W oparciu o uznane autorytety kształtujemy wartości duchowe i etyczne, zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną, umacniamy ducha partnerstwa między uczniami a pracownikami , między rodzicami a szkołą. Szkoła współpracuje ze społecznością Mościc, z którą nierozerwalnie związane są dzieje szkoły. Współpracuje więc z Radą Osiedlową, Radą Parafialną, opiekuje się grobami zmarłych nauczycieli na pobliskim cmentarzu, włącza się w uroczystości państwowe i terytorialne organizowane w środowisku, podejmuje wspólne akcje z mieszkańcami osiedla.

     Lokalizacja osiedla przynosi uczniom, nauczycielom i rodzicom powód do zadowolenia. Usytuowana jest z dala od centrum miasta, w sąsiedztwie lasku, dużego, zielonego boiska sportowego, tzw. „zielonki” i Orlika. Najbliższe otoczenie szkoły zamieszkują przede wszystkim rdzenni mieszkańcy Mościc, głównie renciści i emeryci, ale nie brak też młodych małżeństw. Ci ostatni jednak skupiają się w nowo powstałym, rozrastającym się osiedlu, około 1 km od szkoły.

Dodatkowe informacje dotyczące opisu środowiska.

 • Relacje nauczyciele – uczniowie – najlepiej oddają informacje zawarte w ankietach, które opracowywane są właśnie pod kątem badania owych relacji. Cechuje je w dużej mierze życzliwość i zaufanie obydwu stron do siebie, nie brakuje jednak takich sygnałów od uczniów, które zwracają naszą uwagę na pracę w zakresie tych relacji.
 • Relacje między uczniami – są poprawne. Stanowi to powód do dumy, bowiem taka ilość uczniów w jednym budynku, tak bardzo zróżnicowana wiekowo (szkoła podstawowa – gimnazjum – liceum) może powodować najrozmaitsze konflikty. Owszem, zdarzają się, ale rzadko.
 • Działania grup uczniowskich i samorządności uczniów – pracę samorządu szkolnego i innych grup, które działają w naszej szkole, oceniamy bardzo wysoko. Taka ocena jest zasługą przede wszystkim samej młodzieży zaangażowanej w swoje działanie, odpowiedzialnej, ambitnej. Oczywiście czuwają nad nią nauczyciele – opiekunowie, którzy inspirują, pouczają, pomagają.

           W szkole działają:

 • Szkolne Koła Caritas
 • Wolontariat uczniowski „RAZEM”
 • Koło Teatralne
 • Liga Debatancka
 • Tematyka zajęć o charakterze wychowawczym – opracowana jest przez Komisję Wychowawców Klasowych, odpowiednio dla każdego poziomu klas. Nauczyciele – wychowawcy korzystają z różnorakich form doskonalenia zawodowego w zakresie skuteczności metod wychowawczych.
 • Sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów – wyznacza go Wewnętrzny System Oceniania, który respektowany jest przez nauczycieli i uczniów. Z systemem tym zapoznawani są zawsze rodzice i uczniowie na początku każdego roku szkolnego.
 • Sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli – wyznaczony jest programem, który nauczyciel wybrał. Dużą rolę przywiązujemy do różnorodności metod nauczania, aktywizowania uczniów, właściwego tempa pracy na lekcji, merytorycznej poprawności oraz umiejętności zaciekawiania ucznia lekcją.
 • Współpraca uczniów z rodzicami –odbywa się poprzez zebrania z rodzicami (minimum 4 razy w roku), indywidualne kontakty rodziców z nauczycielami, dyrekcją szkoły, pracę Rady Rodziców, angażowanie rodziców w szkolne uroczystości i przedsięwzięcia, a także pomoc finansową, którą rodzice w miarę możliwości świadczą szkole.
 • Współpraca z samorządem lokalnym

- współorganizowanie uroczystości i świąt państwowych oraz innych imprez o dużych

walorach wychowawczych,

- podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego.

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego ”festynu środowiskowego”, którego celem

jest integracja szkoły ze środowiskiem Mościc, budowanie postaw pro-społecznych,

wspólna, wzajemna edukacja poprzez rywalizację sportową, zabawę i rozrywkę.

 • Współpraca z parafią poprzez:

- współdziałania w zakresie diagnozowania sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów w celu

zastosowania pomocy,

- współorganizowanie pielgrzymek rajdów, np. pielgrzymka do Częstochowy dla

maturzystów , do Wadowic dla uczniów klas I liceum, wyjazd na Światowy Zlot

Młodzieży w Taizé,

- przygotowanie spotkania wigilijnego,

- wspólna troska o rozwój duchowy nauczycieli – udział pedagogów w dyskusjach,

wykładach proponowanych przez parafię.

Kadra pedagogiczna przeszkolona jest w zakresie znajomości różnego typu uzależnień, dobrze funkcjonuje współpraca z instytucjami wspomagającymi działania profilaktyczne, biblioteka szkolna wyposażona w materiały dotyczące profilaktyki szeroko pojętej, współpraca z rodzicami.

Z badań ankietowych przeprowadzanych systematycznie wśród rodziców naszych uczniów jak i absolwentów wynika, że najbardziej cenią oni szkołę za:

 • wysoki poziom nauczania (co ma odzwierciedlenie w ilości uczniów dostających się na studia),
 • poczucie bezpieczeństwa swoich dzieci,
 • otwartość na problemy uczniów,
 • lokalizację.

Takie same badania przeprowadzone wśród uczniów dowodzą, że najbardziej cenią swoją szkołę za:

 • atmosferę panującą w szkole,
 • wysoki poziom nauczania,
 • bezpieczeństwo,
 • bogatą ofertę różnorodnych form aktywności.

Nauczyciele cenią szkołę za:

 • relacje na szczeblu nauczyciele - dyrekcja,
 • relacje wśród grona nauczycielskiego,
 • dobre warunki pracy,
 • serdecznych, spontanicznych, otwartych uczniów.

III. Sylwetka wychowanka – absolwenta

Celem działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły jest ukształtowanie absolwenta, który:

w sferze rozwoju duchowo – emocjonalnego:

- zna własną sferę uczuciową, potrafi okazywać uczucia, nie czuje obaw przed wyrażaniem emocji, wątpliwości, krytycznego stosunku do rzeczywistości

- umie radzić sobie w różnych sytuacjach stresogennych

- umie podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów

- rozwija myślenie refleksyjne

- cechuje go postawa twórcza

- rozwija emocje pozytywne a potrafi panować nad negatywnymi

- nawiązuje głębsze relacje z drugim człowiekiem

- zna zasady wiary katolickiej, szuka kontaktu z Bogiem wzorem patrona szkoły i cechuje go postawa praktykującego katolika

- posiada umiejętność odróżnienia dobra od zła

- potrafi dostrzec piękno w słowie, muzyce, sztuce i przyrodzie

- rozwija własną wyobraźnię

- żyje w poszanowaniu religii, kultury, tradycji własnych i innych

- pracuje nieustannie nad kształtowaniem hartu ducha

- i człowieczeństwa

- posiada wrażliwość religijną

- dostrzega jedność między seksualnością a miłością i odpowiedzialnością

- jest świadomy potencjału jakim może podzielić się z innymi w celu ratowania życia drugiemu lub zapobiegania sytuacjom niosącym zagrożenie (m.in. ratownictwo w nagłych stanach zagrożenia życia, oddawanie krwi, szpiku kostnego)

w sferze rozwoju moralno – społecznego

- uznaje osobę Jana Pawła II jako jeden z najwyższych autorytetów inspirowany jego biografią i zawartymi w niej przesłaniami, wyborami i decyzjami

- jest świadomy zaangażowania jakie przejawiali nauczyciele biorący udział w tajnym nauczaniu na terenie Mościc, podejmując decyzję o utworzeniu szkoły ogólnokształcącej

- zna i respektuje prawa człowieka

- uznaje hierarchię wartości katolickich

- przestrzega zasad systemu wartości widocznego w życiu patrona szkoły i docenia jego zasadność w dzisiejszym świecie

- umie poruszać się w różnorodnych sferach współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata

- potrafi adaptować się do zmian i krytycznie oceniać świat

- rozwiązuje problemy poprzez rozmowę, negocjacje i kompromis

- posiada umiejętność korzystania ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem na rozwój osobowy i życie rodzinne

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych, unika zachowań agresywnych i sytuacji niebezpiecznych

- skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach interpersonalnych i społecznych, zna zasady prawidłowej komunikacji i umie je zastosować w kontaktach z rówieśnikami             i dorosłymi, umie zaprezentować własny punkt widzenia i szanować poglądy innych

- efektywnie współdziała w zespole i pracy w grupie, podejmuje indywidualne i grupowe decyzje, jest przygotowany do skutecznego działania w granicach obowiązujących norm

- chętnie uczestniczy w życiu szkoły oraz godnie reprezentuje ją poprzez uczestnictwo  w różnorakich konkursach, spotkaniach, warsztatach i organizacjach młodzieżowych

- cechuje go poczucie odpowiedzialności za szkołę i poszanowanie mienia społecznego, uczy się szacunku dla dobra wspólnego

- miłuje Ojczyznę, przywiązuje wagę do tradycji, stara się być patriotą

- prezentuje właściwą postawę patriotyczną i obywatelską , jest świadomy obowiązków wobec Ojczyzny w tym obowiązku jej obrony i dbałości o jej dobre imię

- cechuje go postawa szacunku wobec godła i hymnu państwowego oraz sztandaru szkoły

- rozwija i pogłębia poczucie przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej i państwowej

- zna podstawowe zasady etyczne życia gospodarczego i nabywa umiejętności stosowania ich w życiu szkolnym np. rzetelna praca, punktualność, dotrzymywanie danego słowa, wywiązywanie się z powierzonych funkcji i zadań, prawdomówność, uczciwość

- godnie uczestniczy w obchodach świąt państwowych, rocznic historycznych, obchodach dnia patrona szkoły

- rozwija ducha przedsiębiorczości i umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi

- jest świadomy związku pomiędzy absencją w szkole, wynikami w nauce a własną przyszłością

- jest asertywny, przeciwdziała różnym formom agresji i przemocy

- zna podstawowe zasady savoir-vivre’ u i umie je zastosować w życiu codziennym, charakteryzuje go wysoka kultura osobista

- jest świadomy roli rodziny w życiu człowieka, małżeństwa opartego na miłości, wierności, uczciwości , odpowiedzialności i partnerstwie

- jest świadomy głównych zagrożeń utraty zdrowia fizycznego, duchowego i psychicznego (m.in.: dopalacze, narkotyki, alkohol, sekty, cyberprzemoc)

w sferze rozwoju intelektualnego :

- zdobywa wiedzę i umiejętności zgodne z programem szkoły na ile pozwalają mu na to jego zdolności i predyspozycje

- umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, planuje, organizuje i właściwie ocenia własny proces uczenia się oraz przyjmuje coraz większą odpowiedzialność za swoją naukę

- posiada chęć samodoskonalenia się, cechuje go dociekliwość poznawcza, ukierunkowanie na dobro, prawdę i piękno

- zna i świadomie wykorzystuje różne techniki uczenia się

- jest kreatywny, zna co najmniej dwa języki obce i obsługę komputera, korzysta z nowoczesnych źródeł informacji do pogłębiania wiedzy i planowania własnej pracy

- jest świadomy użyteczności i wartości edukacji szkolnej

- rozpoznaje swoje uzdolnienia, poszerza swoje zainteresowania i rozwija pasje

- jest świadomy znaczenia edukacji matematycznej i przyrodniczej w kształceniu ogólnym

- w kontaktach międzyludzkich i oficjalnych posługuje się poprawną polszczyzną, rozwiązuje problemy poprzez rozmowę, negocjacje i kompromis

- rozwija kompetencje czytelnicze

w sferze rozwoju fizycznego:

- przejawia postawę prozdrowotną, potrafi zadbać o swoje zdrowie poprzez pozytywne myślenie, unikanie nałogów, higieniczne nawyki

- zna zasady zdrowego odżywiania i je stosuje

- potrafi dobrze zaplanować swój czas pracy i wypoczynek

- dba o estetkę wyglądu fizycznego i najbliższego otoczenia

- osiąga pełny rozwój fizyczny i sprawność stosownie do możliwości

- zna funkcjonowanie własnego organizmu

- chętnie uczestniczy w zajęciach rekreacyjno-sportowych i turystycznych wspierających rozwój fizyczny

- dba o otoczenie i środowisko naturalne

- rozwija swoje zainteresowania sportowe

- zna różne formy spędzania wolnego czasu i je stosuje

- posiada umiejętność kierowania własną seksualnością

- jest przygotowany do obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunku dla ciała innej osoby

- posiada wiedzę na temat uzależnień i ich negatywnych skutków

- dba o higienę pracy umysłowej

- przyjmuje pozytywną postawę wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych

Osiągnięcie dojrzałości w czterech sferach możliwe jest dzięki rozwojowi kompetencji osobi­stych i społecznych uczniów, ukierunkowanych na:

1. SAMOŚWIADOMOŚĆ– budowanie akceptacji siebie, osiąganie spójności myślenia i dzia­łania łączonych z kształtowaniem poczucia autonomii, tworzenie pozytywnego obrazu tożsamości              w wymiarze osobistym, społecznym i kulturowym oraz poczucia własnej godności;

2.SPRAWCZOŚĆ– wyznaczanie realnych celów i ich osiąganie dzięki własnej aktywności, pozytywne nastawienie do życia, motywacja do działania, kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, planowanie własnego rozwoju, rozwijanie poczucia celowości działania;

3. RELACYJNOŚĆ– budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z ludźmi, rozumienie uczuć innych, sposobów myślenia i działań umożliwiających osiągnięcie pożądanych społecznie celów, promowanie prospołecznych wartości, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym jego formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, włączanie się do działania na rzecz społeczności, promowanie pozytywnych wzorców osobowych, budowanie prospołecznych relacji rówieśniczych;

4.OTWARTOŚĆ – zdolność do sprawiedliwej, etycznej oceny i reagowania, umiejętność otwartego i jednoznacznego wyrażania swoich potrzeb, uczuć i opinii z zachowaniem szacunku do siebie oraz innych osób, kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości, szacunku dla odmienności;

5.KREATYWNOŚĆ – kształtowanie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów dzię­ki umiejętnościom: wyjścia poza schematyczność myślenia i działania, znajdowania nowych sposobów rozwiązywania problemów, odkrywania indywidualnych zdolności umożliwiających sprostanie wyzwaniom, także poprzez podejmowanie działań na rzecz twórczego rozwoju w formie współpracy z instytucjami kultury, rozwój aktywności fi­zycznej, rozwój sfery psychicznej, w tym duchowej, społecznej, aksjologicznej.

Szkoła współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, pod­miotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowot­nej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Policją, w szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, do­tyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i in­nych pracowników szkoły lub placówki. Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wy­chowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.

Działania , które zostały niżej zaproponowane w programie wychowawczo – profilaktycznym wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

Informacje uzyskaliśmy za pomocą:

 • analizy dokumentów
 • sprawozdania pedagoga szkolnego
 • rozmów przeprowadzonych z uczniami, nauczycielami, rodzicami
 • relacji wychowawców
 • ewaluacji wewnętrznej
 • analizy frekwencji
 • wyników klasyfikacji
 • wyników egzaminów zewnętrznych
 • wyciągniętych wniosków z zaobserwowanych zagrożeń
 • dane z dzienników szkolnych
 • wyniki konkursów i olimpiad

W związku z przeprowadzona diagnozą odnotowujemy:

 • przypadki naruszenia dyscypliny szkolnej
 • wagary
 • nadużywanie Internetu
 • przemoc rówieśnicza
 • palenie papierosów

IV. Główne założenia Programu wychowawczo- profilaktycznego.

Cel główny: osiągnięcie dojrzałości ucznia w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej,

                     duchowej i społecznej

Cele szczegółowe:

 • Zapobieganie powstawaniu problemów społecznych.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości.
 • Rozwianie własnej indywidualności, kontroli i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach.
 • Walka ze stresem, przemocą i agresją w środowisku
 • Uwrażliwienie uczniów na potrzebę realizacji obowiązku szkolnego.
 • Kształtowanie wśród uczniów odpowiedzialności za własne zdrowie i wpajanie im podstawowych zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych i społecznych.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne w szkole realizowane są poprzez:

 • uczestnictwo uczniów w programach profilaktycznych
 • udział w akcjach, wyjazdach i uroczystościach szkolnych:

- Dzień Nauczyciela

- Święto Patrona

- Święto 11 Listopada

- Wigilia Bożego Narodzenia, Wielkanoc

- 3 Maja

- Śpiewanie patriotyczne

- Wieczornica

- sprzątanie Wątoku

- rajdy

- wycieczki

- ogniska

- wyjścia do kina, teatru, wyjazdy do filharmonii, opery

- wyjazd klas maturalnych do Częstochowy

- wyjazd klas I do Wadowic

- obozy matematyczne i praktyki geograficzne

- udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

- zajęcia pozaszkolne

- zaangażowanie uczniów w organizację konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych

- wolontariat

- akcje krwiodawstwa

- Charytatywna Akcja Bożonarodzeniowa

- Charytatywna Akcja dla Afryki "Opatrunek na ratunek"

- festyn środowiskowy

- pamięć o grobach nauczycieli i Patronie Szkoły

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi:

- Policja

- Straż Pożarna

- Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna

- Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczno – Profilaktyczna

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


V. Szczegółowe działania wychowawczo – profilaktyczne.

Działania

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

realizacji

Efekty działań

I. RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

Rozwijanie poczucia własnej wartości.
 • Wprowadzenie umiejętności psychologicznych do kontaktów interpersonalnych.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich rozumienia.
 • Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości.
 • Uczeń poznaje sposoby rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, akceptacji siebie oraz zachowań asertywnych.
 • Stworzenie możliwości lepszego poznania się w zespole klasowym         i środowisku klas pierwszych.
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.
 • Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.
 • Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska umożliwiającego koncentrację             na nauce poprzez działania integracyjne.
 • Uczeń dobrze czuje się               w zespole klasowym, nawiązuje kontakty
  z rówieśnikami, odpowiada mu atmosfera w szkole sprzyjająca nauce                       i integracji z innymi uczniami czego efektem jest mniejsza absencja             w szkole.
 • Kształtowanie kultury osobistej.
 • Propagowanie zasad savoir-vivre.
 • Podnoszenie poziomu znajomości zasad dobrego zachowania wśród uczniów.
 • Wyrabianie szacunku do osób starszych.
 • Dbanie o higienę osobistą oraz strój uczniowski.
 • Uczniowie wiedzą w jaki sposób należy zachowywać się w różnych sytuacjach.
 • Są tolerancyjni i pełni akceptacji dla innych.
 • Używają kulturalnych słów.
 • Odpowiedzialnie traktują obowiązki szkolne.
 • Kształtowanie umiejętności pracy   w zespole, komunikowania się, poznawania siebie.
 • Poznanie roli i zasad komunikacji interpersonalnej.
 • Rozwijanie kompetencji                     z zakresu rozwiązywania konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji.
 • Stosowanie w praktyce umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.
 • Doskonalenie przez nauczycieli umiejętności reagowania                       w trudnych sytuacjach wychowawczych.
 • Uczeń poznaje style komunikowania się, zasady prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, osiągania kompromisu oraz pokonywania stresów.
 • Nauczyciel radzi sobie                   z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, wie jak postąpić w danej sytuacji.
 • Wspomaganie i pomoc uczniom klas klas I w adaptacji do nowych warunków.
 • Poznanie środowiska rodzinnego uczniów.
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na zastosowanie form pomocy socjalnej wobec uczniów potrzebujących tego typu pomocy.
 • Udzielanie pomocy w uzyskaniu stypendium dla uczniów.
 • Stworzenie w szkole życzliwej i przyjaznej atmosfery, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku, aktywna współpraca nauczycieli, wychowawców, Dyrekcji, pedagoga i rodziców           w celu pomocy uczniom                 w rozwiązywaniu ich problemów
 • Udzielanie pomocy uczniom               w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz ukierunkowania zainteresowań.
 • Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu i akceptowania stanów psychofizycznych związanych             z tym okresem.
 • Doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych zarówno                 w życiu prywatnym, jak                       i zawodowym.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania różnych form komunikacji werbalnej                             i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska.
 • Nawiązanie współpracy                         z Doradcą Zawodowym, Ośrodkiem Planowania Kariery               i Rozwoju oraz innymi instytucjami zajmującymi się preorientacją zawodową.
 • Uczeń zdobywa wiedzę                 i umiejętności zgodne                 z programem szkoły na ile pozwalają mu na to jego zdolności i predyspozycje.
 • Umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, planuje, organizuje i właściwie ocenia własny proces uczenia się oraz przyjmuje coraz większą odpowiedzialność za swoją naukę. Posiada chęć samodoskonalenia się, cechuje go dociekliwość poznawcza.                                        
 • Zna i świadomie wykorzystuje różne techniki uczenia się, jest kreatywny, korzysta z nowoczesnych źródeł informacji do pogłębiania wiedzy i planowania własnej pracy, jest świadomy użyteczności i wartości edukacji szkolnej.                                  
 • Rozpoznaje swoje uzdolnienia, poszerza swoje zainteresowania                 i rozwija pasje.
 • Doskonali umiejętności stosowania różnych form komunikacji.
 • Utrzymywanie kontaktu rodziców z nauczycielami, współpraca pedagoga z rodzicami, wdrażanie rodziców w życie szkoły.
 • Nauczyciele i uczniowie nawiązują relacje, którą cechuje życzliwość                       i zaufanie obydwu stron               do siebie.
 • Rodzice angażowani są                   w szkolne uroczystości                     i przedsięwzięcia, a także pomoc finansową, którą               w miarę możliwości świadczą szkole.
 • Rodzice znają problemy       i potrzeby uczniów i szkoły - umożliwia to skuteczniejszą współpracę dla dobra całej społeczności szkolnej.
 • Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, których celem jest integracja społeczności szkolnej   i lokalnej.
 • Zwiększanie umiejętności budowania podmiotowych relacji            z innymi, opartych na szacunku, akceptacji i zrozumieniu.
 • Doskonalenie umiejętności szukania inspiracji w innych –   w celu rozwijania własnej kreatywności.
 • Integracja szkoły ze środowiskiem Mościc.
 • Budowanie postaw prospołecznych, wspólna, wzajemna edukacja poprzez rywalizację sportową, zabawę i rozrywkę.
 • Rozwijanie zaangażowaniaczłonków społeczności szkolnej           w różne formy aktywności: współorganizowanie pielgrzymek             i rajdów, organizacja rekolekcji szkolnych, Dnia Papieskiego – Święta Patrona Szkoły, przygotowanie spotkania wigilijnego, wspólna troska                   o rozwój duchowy nauczycieli.
 • Uczeń żyje w poszano-waniu religii, kultury, tradycji własnych i innych, pracuje nieustannie nad kształtowaniem hartu ducha i człowieczeństwa, posiada wrażliwość religijną, zna             i respektuje prawa człowieka, uznaje hierarchię wartości katolickich, przestrzega zasad systemu wartości widocznego w życiu patrona szkoły i docenia jego zasadność                             w dzisiejszym świecie, rozwija i pogłębia poczucie przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej , narodowej                 i państwowej.
 • Podejmowanie działań przez Samorząd Szkolny i inne grupy, które funkcjonują w naszej szkole.
 • Rozwijanie zaangażowaniauczniów w różne formy aktywności (koła zainteresowań, wolontariat itp.)
 • Podejmowanie działań nastawionych na różne obszary ludzkich problemów w kontekście udzielania pomocy             i poprawy ich sytuacji.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, wrażliwości               i empatii.
 • Uczeń nawiązuje głębsze relacje z drugim człowie-kiem, jest świadomy potencjału jakim może podzielić się z innymi               w celu ratowania życia drugiemu lub zapobiegania sytuacjom niosącym zagrożenie (ratownictwo               w stanach zagrożenia życia, oddawanie krwi, szpiku kostnego).
 • Przejawia postawę prozdrowotną, potrafi zadbać o swoje zdrowie poprzez pozytywne myślenie, unikanie nałogów, higieniczne nawyki.
 • Zna i respektuje prawa człowieka. Przyjmuje pozytywną postawę wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, chorych oraz swoich rówieśników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.
 • Zna różne formy spędzania wolnego czasu i je stosuje.
 • Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.
 • Uczeń żyje                                 w poszanowaniu religii, kultury, tradycji własnych               i innych.
 • Prezentuje właściwą postawę patriotyczną                     i obywatelską , jest świadomy obowiązków wobec Ojczyzny w tym obowiązku jej obrony                 i dbałości o jej dobre imię.
 • Cechuje go postawa szacunku wobec godła                 i hymnu państwowego           oraz sztandaru szkoły.
 • Rozwija i pogłębia poczucie przynależności           do społeczności lokalnej, regionalnej , narodowej                   i państwowej.
 • Godnie uczestniczy                         w obchodach świąt państwowych, rocznic historycznych, obchodach dnia patrona szkoły.
 • Jest świadomy zaangażowania jakie przejawiali nauczyciele biorący udział w tajnym nauczaniu na terenie Mościc, podejmując decyzję o utworzeniu szkoły ogólnokształcącej.
 • Poznawanie kultury i tradycji własnego regionu i innych regionów Polski i krajów UE.
 • Rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i ich wkładu                     w rozwój cywilizacji.
 • Wykorzystanie w praktyce wiedzy o różnicach kulturowych oraz doskonalenie umiejętności korzystania z niej w kontakcie                 z przedstawicielami innych narodowości.
 • Uczeń identyfikuje się ze swoją miejscowością, regionem, krajem.
 • Poszerza swoje zainteresowania, rozwija posiadaną wiedzę, pożytecznie spędza czas, integruje się z młodzieżą                 z innych krajów, potrafi współpracować i przebywać w grupie.
 • Poznaje walory turystyczno- krajoznawcze Polski i Europy.
 • Jest kreatywny, zna co najmniej dwa języki obce               i obsługę komputera, korzysta z nowoczesnych źródeł informacji do pogłębiania wiedzy, planowania własnej pracy         i kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.
 • Uczestnictwo w życiu kulturalnym
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży
 • Uczeń korzysta                           z dostępnych dóbr kultury, potrafi podjąć dyskusję, wyrazić własne poglądy             i opinie. Rozwija myślenie refleksyjne.
 • Cechuje go postawa twórcza, potrafi dostrzec piękno w słowie, muzyce, sztuce i przyrodzie.
 • Rozwija własną wyobraźnię, potrafi adaptować się do zmian             i krytycznie oceniać świat.
 • Zdobywa umiejętność redagowania i pisania artykułów do gazetki.
 • Odkrywa tajniki informacji bibliotecznej.
 • Posiada umiejętność korzystania ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem na rozwój osobowy i życie rodzinne.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.
 • Propagowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, dążenie do zamiany zachowań ryzykownych na prozdrowotne.
 • Uświadomienie konieczności poddawania się szczepieniom ochronnym.
 • Uczeń potrafi dbać o swoje zdrowie, potrafi dobrze zaplanować swój czas pracy i wypoczynek.
 • Uczeń rozumie, czym jest zdrowy styl życia i nabywa właściwych nawyków sprzyjających utrzymaniu zdrowia, uczeń nabywa umiejętność rozpoznawania zachowania ryzykownego               i dąży do jego zmiany.
 • Uczeń poddaje się szczepieniom ochronnym.
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynące z aktywności fizycznej, stosowania profilaktyki.
 • Upowszechnienie wiedzy                   z zakresu zagrożeń psychofizycznych w  okresie adolescencji: zaburzenie odżywiania (nadwaga, anoreksja, bulimia) oraz zagrożeń związanych z nadużywaniem leków .
 • Uczeń wie do czego prowadzi złe odżywianie                 i jaki to ma wpływ na organizm młodego człowieka.
 • Uczeń jest świadomy zagrożeń wypływających z nieadekwatnego stosowa-nia leków na metabolizm oraz z zagrożenia jakie niesie nadmierne odchudzanie się
 • Uczeń wie gdzie i do kogo może zwrócić się o pomoc i dokonuje właściwych wyborów.
 • Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie potrzeby dbałości o własny rozwój fizyczny.
 • Ukazanie młodzieży, że ruch                       i  wysiłek fizyczny sprzyja sprawności intelektualnej                   i  odporności psychicznej.
 • Ukazanie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego korzystania z telewizji, komputera, Internetu – „siecioholizm”. Uzależnienie od TV, Internetu contra racjonalne               z nich korzystanie.
 • Uczeń wie jak należy dbać o kondycję fizyczną                     i psychiczną.
 • Sam w wolnym czasie wybiera aktywny sposób odpoczynku                         i rekreacji: uprawia gimnastykę, pływa, jeździ na nartach itp.
 • Uczeń pokonuje własne słabości, panuje nad emocjami, uczy się samooceny i poczucia własnej wartości. Odreagowuje napięcia.
 • Uczeń rozwija swoje zainteresowania sportowe. Dba o higienę pracy umysłowej.
 • Uczeń potrafi krytycznie odbierać niektóre przekazy medialne i racjonalnie korzystać z różnych form przekazu medialnego.
 • Posiada umiejętność korzystania ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem na rozwój osobowy i życie rodzinne.
 • Rozwijanie postaw propagujących abstynencję                   i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych)                i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych).
 • Umiejętność bycia asertywnym i właściwa postawa wobec używek.
 • Merytoryczna wiedza na temat zagrożeń i propozycja przeciwdziałań.
 • Uczeń świadomie dokonuje wyborów, poznaje faktory zwiększające ryzyko uzależnienia, zna możliwości i siłę odmawiania, co stanowi jego ochronę przed uzależnieniami.
 • Uczeń wie, że alkohol jest często przyczyną wypadków, zachorowań, śmierci, konfliktów, bójek           i utraty przyjaciół.                                                
 • Uczeń potrafi odpowiedzieć NIE na propozycje picia alkoholu, palenia i brania narkotyków czy dopalaczy.
 • Profilaktyka wczesnej identyfikacji zmian chorobowych we własnym organizmie                                       i wpajanie podstawowych zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych i  społecznych w celu ochrony zdrowia.
 • Pogłębianie wiadomości                    z zakresu higieny i profilaktyki układu oddechowego i chorób sercowo-naczyniowych. Zagrożenie ze strony nikotynizmu.
 • Zapoznanie uczniów z chorobami wywołanymi przez wirusy                         i  mikroorganizmy oraz sposobami ich zapobiegania. Ryzykowne zachowania seksualne.
 • Uczeń umie sam dostrzec niepokojące zmiany                                   w organizmie (wczesna identyfikacja zmian skórnych, samobadanie piersi u kobiet itp.) Wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej stwarza możliwość całkowitego wyleczenia.
 • Uczeń zna przyczyny chorób płuc i układu krwionośnego.
 • Uczeń posiada wiedzę na temat chorób wywołanych przez wirusy oraz innych chorób cywilizacyjnych typu: AIDS, chorób wenerycznych i in.infekcji.
 • Uczeń posiada umiejętność kierowania swoją seksualnością, dostrzega jedność między seksualnością a miłością                                        i odpowiedzialnością.
 • Uczeń jest przygotowany do obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunku dla ciała innej osoby.
 • Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem                       i eliminowania jego skutków pojawiających na tle przeżywanych przez młodzież trudnych sytuacji.
 • Kształtowanie postaw przeciwstawiania się słabościom           i  negatywnych emocjom, poznanie metod walki ze stresem.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości, poznanie swoich mocnych stron.
 • Uczeń wie jak niszczycielskie potrafi być życie w ciągłym stresie               i jaki to ma wpływ na organizm oraz zna metody radzenia sobie w takiej sytuacji.
 • Uczeń pracuje nad swoimi słabościami i wie jak realizować własne cele życiowe.
 • Uczeń zna własną sferę uczuciową, potrafi okazywać uczucia, nie czuje obaw przed wyrażaniem emocji, wątpliwości, krytycznego stosunku do rzeczywistości.
 • Uczeń umie radzić sobie             w różnych sytuacjach stresogennych, umie podejmować decyzje                  i dokonywać właściwych wyborów.
 • Uczeń posiada chęć samodoskonalenia się, cechuje go dociekliwość poznawcza, ukierunkowanie na dobro, prawdę i piękno.
 • Uczeń rozwiązuje problemy poprzez rozmowę, negocjacje i kompromis.
 • Umiejętność rozpoznawania symptomów zagrożenia zdrowia psychofizycznego, w tym depresji, braku zdolności interpersonalnych, wykluczenia               z grupy rówieśniczej, uczniów upośledzonych w stopniu lekkim i niepełnosprawnych fizycznie.
 • Uczeń potrafi rozpoznać symptomy depresji. Wie gdzie się zwrócić o pomoc i ją otrzymuje.
 • Nauczyciele podejmują zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb                               i możliwości.
 • Społeczność szkolna przyjmuje pozytywną postawę wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych                       i chorych.
 • Kształtowanie u wychowanków postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy                           o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowania ekologią.
 • Ucznia cechuje właściwe odniesienie do ekologii
 • Uczeń podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska.
 • Chętnie bierze udział                   w  sprzątaniu świata.
 • Dba o czystość w szkole                  i poza nią.
 • Dba o otoczenie                           i środowisko naturalne.

Lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, psychologiem.

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy klas

cały rok

 
 

Lekcje adaptacyjne, zajęcia integracyjne prowadzone przez
nauczycieli, realizatorów warsztatów integracyjnych"Oczko"

Wycieczki i uroczystości klasowe, andrzejki, wigilie klasowa, akademie okolicznościowe.

Wychowawcy

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

wrzesień, październik

(klasy I)

cały rok

 

Rozwijanie własnej indywidualności, kontroli i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach.

 

Lekcje wychowawcze         i inne formy integrujące zespół klasowy np. wycieczki, ogniska, wigilie itp.

Wszyscy nauczyciele Wychowawcy klas Pedagog szkolny Pracownicy szkoły

cały rok

 
 

Zajęcia warsztatowe, lekcje wychowawcze, lekcje przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego

Warsztaty dla nauczycieli wychowawców.

Warsztaty dla nauczycieli pracujących z uczniem agresywnym.

Konferencje Rady Pedagogicznej

Wychowawcy klas Nauczyciele realizatorzy warsztatów integracyjnych "Oczko" Nauczyciele przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego

Dyrekcja Szkoły

Zgodnie
z programem wychowawczym klasy,   programem nauczania przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.  

Zgodnie
z planem pracy szkoły

 

Znajomość środowiska uczniów

 

Badania ankietowe wśród rodziców uczniów klas I, mającej na celu zwrócenie uwagi na młodzież mogącą mieć problemy z adaptacją do nowych warunków.

Udzielanie pomocy uczniom, informowanie o możliwości uzyskania stypendium.

Wychowawca klasy Pedagog szkolny   Dyrekcja szkoły         Rada Rodziców Wolontariat RAZEM Szkolne Koło Caritas

cały rok

 

Poradnictwo dla młodzieży

 

Rozmowy indywidualne, testy związane                                 z preorientacją zawodową, udostępnienie informatorów zawodowych.

Zajęcia młodzieży                 z doradcą zawodowym, lekcje przedsiębiorczości i pozostałych przedmiotów.

Pedagog szkolny Wychowawca klasy Doradca zawodowy Nauczyciele przedsiębiorczości                     i pozostali nauczyciele

Zgodnie
z programem wychowawczym klasy,   programem nauczania przedsię-biorczości, pozostałych przedmiotów             i doradztwa zawodowego.

 

Współdziałanie ze społecznymi organami szkoły, współpraca z samorządem lokalnym oraz parafią

 

Okresowe spotkania           o charakterze informacyjnym, indywidualne dyżury nauczycieli, spotkania wychowawcy                   z rodzicami, pedagogizacja rodziców . Zapoznawanie rodziców z planem nauczania, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Statutem Szkoły                     i innymi dokumentami.

Wychowawcy           Dyrekcja Szkoły Nauczyciele                 Pedagog szkolny              Rada Rodziców

Cały rok zgodnie z kalendarzem roku szkolnego

 
 

Przygotowanie                           i przeprowadzenie: szkolnego ”Festynu Środowiskowego”, „Śpiewania Patriotycznego”, „Kolędowania”; udział   w uroczystościach patriotycznych

Nauczyciele                 Dyrekcja szkoły Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół IV LO

Cały rok zgodnie z kalendarzem roku szkolnego

 
 

Organizacja pielgrzymki do Częstochowy dla maturzystów, do Wadowic dla uczniów klas I liceum, Dnia Papieskiego , rekolekcji, spotkań wigilijnych.

Udział nauczycieli           w dyskusjach, wykładach proponowanych przez parafię.

Katecheci                  Nauczyciele wf-u                     i pozostałych przedmiotów

Zgodnie                     z kalendarzem roku szkolnego

 

Działania grup i samorządów uczniowskich

 

Akcje podejmowane przez Samorząd Szkolny, koła zainteresowań, Wolontariat RAZEM             i Szkolne Koło Caritas.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego, kół zainteresowań, Wolontariatu RAZEM               i Szkolnego Koła Caritas.

Zgodnie
z planem pracy Samorządu Szkolnego, kół zainteresowań, Wolontariatu RAZEM                     i Szkolnego Koła Caritas.

 
II. KULTURA I TRADYCJA

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego oraz krajów Unii Europejskiej.

 

Organizowanie uroczystości klasowych, szkolnych, rajdów             i wycieczek. Opieka nad miejscami pamięci; udział w uroczystościach patriotycznych.

Nauczyciele historii, WOS-u, przedmiotów przyrodniczych, artystycznych, języka polskiego, katecheci oraz wychowawcy.

Zgodnie             z kalendarzem roku szkolnego

 
 

Poznawanie                             i promowanie zwyczajów, tradycji, historii regionu. Organizacja wymiany międzynarodowej, wycieczek krajonawczo – turystycznych, rajdów, pielgrzymek; konkursów wiedzy i artystycznych.

Nauczyciele historii, WOS-u, przedmiotów przyrodniczych, artystycznych, języka polskiego i języków obcych, katecheci oraz wychowawcy.

Zgodnie                     z kalendarzem roku szkolnego

 
 

Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, filharmonii                   i opery.

Organizowanie warsztatowych zajęć pozalekcyjnych: Debaty Oksfordzkie, Koło Teatralne, Dyskusyjny Klub Filmowy.

Organizowanie zajęć bibliotecznych oraz konkursów promujących czytelnictwo.

Współpraca z miejską biblioteką publiczną.

Prowadzenie gazetki szkolnej i kronik.

Prowadzący zajęcia pozalekcyjne, wychowawcy                             i nauczyciele,bibliotekarze szkolni, pracownicy biblioteki miejskiej.

Zgodnie                     z kalendarzem roku szkolnego oraz harmonogramem zajęć pozalekcyjnych

 

III. ZDROWIE – EDUKACJA PROZDROWOTNA

 

Podejmowanie zagadnień na zajęciach w-f , biologii, chemii, WDŻ i innych

Rajdy rowerowe, wędrowne.

Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce zdrowia w różnych aspektach.

Popularyzacja ulotek               i materiałów pomocnych w utrzymaniu zdrowia.

Nauczyciele w-f

Opiekunowie wycieczek

Wychowawcy

Higienistka szkolna

Systematycznie w całym okresie kształcenia.

Zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym klas

 
 

Lekcje biologii, chemii, w-f, lekcje wychowawcze

Informowanie Rodziców na bieżąco                                 o trudnościach                             i formach pomocy.

Nauczyciele biologii, chemii, w-f

Wychowawca klasy

Pedagog szkolny

Higienistka szkolna

Na lekcjach – zgodnie z programem nauczania danej klasy w ciągu całego cyklu kształcenia

 
 

Ankieta da Rodziców dotycząca stanu zdrowia ich dzieci.

Zajęcia wychowania fizycznego – „Ruch to zdrowie”.

Lekcje wychowawcze dotyczące form spędzania wolnego czasu.

Wycieczki i wyjścia rekreacyjne.

Piłka nożna dziew.             i chłop.,piłka koszykowa, siatkowa, szachy, tenis stołowy, siłownia.

Zajęcia języka polskiego i języków obcych

Dzień Sportu

Wymiana sportowa uczniów z młodzieżą ze Słowacji

Zajęcia SKS oraz udostępnienie boiska             w godzinach popołudniowych

Nauczyciele w-f, nauczyciele języków obcych, Wychowawcy klas, nauczyciele biologii             i chemii, WDŻ, religii,

Pedagog szkolny

Cały cykl kształcenia

 
 

Udział młodzieży                   w zajęciach profilaktycznych dotyczących szkodliwości picia alkoholu oraz zażywania narkotyków i dopalaczy, AIDS.

Pedagogizacja Rodziców związana z profilaktyką w/w zagrożeń               (Krótka prelekcja przygotowana przez pedagoga szkolnego, przedstawiona Rodzicom na zebraniu).

Tematy podejmowane za zajęciach biologii, chemii.

Zorganizowanie zajęć profilaktycznych ze specjalistą - pani dyrektor Anetta Święch.

Pedagog szkolny

Nauczyciele chemii           i biologii, religii, WDŻ, w-f

Zgodnie                 z  poszcze-gólnymi programami nauczania                     w  danej klasie

 
 

Pogadanki pielęgniarki szkolnej

Lekcje wychowawcze           i lekcje biologii oraz w-f

Nauczyciele biologii, chemii, WDŻ, religii,w-f

Pielęgniarka szkolna

Cały okres nauki w szkole, zgodnie                 z programem nauczania               i w zależności od zaistniałej sytuacji.

Zgodnie                     z programem nauczania biologii, w-f, zajęć pielęgniarki szkolnej.

 
 

Sportowe zajęcia pozalekcyjne, Rajdy

Wycieczki szkolne

Działalność                           w organizacjach młodzieżowych, kółkach zainteresowań

Zajęcia lekcyjne

Rekolekcje szkolne

Pomoc uczniom                 w wyborze dalszego kierunku kształcenia, ukierunkowania zainteresowań (rozmowy indywidualne, testy związane z preorientacją zawodową, udostępnienie informatorów).

Nauczyciele biologii, w-f, religii Wychowawcy klas Opiekunowie zajęć pozalekcyjnych.

Współpraca z Doradcą Zawodowym, Ośrodkiem Planowania Kariery                 i Rozwoju oraz innymi instytucjami zajmującymi się preorientacją zawodową.

Cały okres kształcenia         w liceum, szczególnie klasy I w okresie adaptacyjnym oraz przedegzamina-cyjnym.

 
 

Skierowanie na leczenie

Indywidualne nauczanie Indywidualne rozmowy

Zajęcia integracyjne

Spotkanie z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Lekcje wychowawcze

Pedagog szkolny psycholog szkolny

Wychowawca

Dyrektor szkoły i każdy nauczyciel, do którego uczeń zwróci się o pomoc.

Zgodnie z planem pracy, bądź w miarę potrzeb.

 
 

Rajdy

Konkurs ekologiczny, akcja „Sprzątanie świata”.

Wycieczki szkolne

Wycieczki zagraniczne Wycieczki turystyczno-krajoznawcze           Zajęcia językowe Zajęcia pozalekcyjne Kółko zainteresowań Szkolne Koło Turystyczne

„Sprzątanie świata” – klasa Id z wychowawcą               i nauczyciele biologii

Nauczyciele języków obcych, języka polskiego, w-f, PO, geografii

Opiekun SKT

Cały cykl kształcenia, w szczególności podczas wycieczek szkolnych krajowych                   i  zagranicznych, rajdów pieszych i rowerowych, realizacji zadań kółek przedmiotowych.

 
 
 • Wychowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa jako podstawa kształtowania odpowiedzialności za siebie                     i innych.
 • Uczeń rozumie, że przestrzeganie obowiązu-jących przepisów i regulaminów jest gwarancją jego bezpieczeństwa.
 • Umie zachowywać się bezpiecznie i dba o bezpieczeństwo swoje   i innych w szkole i poza nią (zajęcia, przerwy między-lekcyjne, dojście i powrót ze szkoły)
 • Uczeń jest świadomy potencjału jakim może podzielić się z innymi             w celu ratowania życia drugiemu lub zapobiegania sytuacjom niosącym zagrożenie (m.in. ratownictwo w nagłych stanach zagrożenia życia, oddawanie krwi, szpiku kostnego).
 • Wszyscy pracownicy szkoły i cała społeczność szkolna przestrzega regulaminów i zasad bezpieczeństwa.
 • Stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy                             i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów                   z wykorzystaniem metod                       i technik wywodzących się           z informatyki
 • Uczniowie odbywają zajęcia w bezpiecznych                               i higienicznych warunkach.
 • Nauczyciele odbywają zajęcia w salach dostosowanych do nauczanego przedmiotu.
 • Motywowanie uczniów do systematycznego realizowania obowiązku szkolnego
  i zmniejszenie absencji.
 • Uwrażliwienie Rodziców na problem absencji uczniów. Zaznaczenie problemu euro-sierot jak i uwarunkowań prawnych wynikających z pozostawienia dziecka bez opieki prawnej oraz odpowiedzialności za dziecko.
 • Uczeń jest świadomy związku pomiędzy absencją w szkole, wynikami                   w nauce a własną przyszłością.
 • Uczeń realizuje obowiązek szkolny, nie opuszcza lekcji bez uzasadnionej przyczyny, jest świadomy zagrożeń i konsekwencji wagarowania.
 • Rodzice są świadomi konieczności realizowania przez dzieci obowiązku szkolnego oraz niebezpie-czeństw wynikających                               z uczestnictwa w wagarach, zna uwarunkowania prawne wynikające z pozostawienia dziecka bez opieki prawnej podczas dłuższego wyjazdu zagranicznego.
 • Rozwijanie krytycznej postawy wobec alkoholu i postaw aprobujących abstynencję.
 • Wzmacnianie norm ograniczających ryzykowne zachowanie.
 • Pogłębienie wiedzy na temat wpływu osoby uzależnionej na życie całej rodziny.
 • Propagowanie wśród uczniów idei życia wolnego od nałogów. (Rozwijanie krytycznej postawy wobec alkoholu jako wyznacznika udanych spotkań towarzyskich, uświadomienie młodzieży, że każdy może popaść w uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy Internetu).
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym. Uświadomienie rodzicom ogromnej roli we wprowadzaniu dzieci w świat,                 w  którym alkohol jest wszechobecny.
 • Uczeń rozumie, że alkohol nie musi być warunkiem dobrej zabawy.
 • Uczeń dostrzega zagrożenia współczesnej rodziny – problemy uzależnień . Zna wartości dekalogu jako źródła godności człowieka.
 • Uczeń zdaje sobie sprawę, że używki nie rozwiązują problemów, tylko je pogłębiają.
 • Uczeń dostrzega wartość życia bez nałogów                      i dokonuje świadomych wyborów.
 • Rodzic dostrzega negatywną rolę alkoholu               w polskich zwyczajach, obrzędach i  tradycjach
 • Rodzic dostrzega bardzo łatwą drogę od alkoholomanii do uzależnienia, odkrywa, że sam namawia niejednokrotnie swoje dorastające dziecko do picia podczas uroczystości rodzinnych itp.
 • Ukazanie rozmiaru problemu picia alkoholu przez młodzież (kawiarnie, wycieczki, uroczystości).
 • Nauczyciele są zaopatrzeni w  materiały i środki dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania konsekwencji zachowań wobec innych. Stosowanie w praktyce sposobów rekompensowania wyrządzonych krzywd.
 • Uświadomienie młodzieży, jakie są konsekwencje   wynikające             z popełnianych czynów uznanych za karalne pod wpływem środków uzależniających oraz zaznajomienie ze zjawiskiem cyberprzemocy.
 • Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych                   i  odpowiedzialnych wyborów             w  trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się                 w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i  utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z  innymi użytkownikami sieci.
 • Uczeń zna karne konsekwencje swojego zachowania,   wie w jaki sposób bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy.
 • Wyeliminowanie niewłaściwych sytuacji wychowawczych wobec rówieśników i dorosłych                w szkole i poza nią.
 • Uczeń poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (sekty, subkultury) i manipulacji polityczno-gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, nachalna reklama).
 • Kształtowanie u uczniów umiejętności rozpoznawania strategii wpływu i obrony przed manipulacją. Wzmocnienie autonomii ucznia oraz zachowań asertywnych w sytuacjach wątpliwości i niepewności. (Uświadomienie uczniom mechanizmów i zagrożeń psychomanipulacji.
 • Uczniowie posiadają umiejętności rozpoznawania strategii wpływu i obrony przed manipulacją.
 • Uczeń wie jak działają sekty, zna mechanizmy psychomanipulacji.
 • Nauczyciele i pracownicy szkoły są świadomi wpływu zagrożeń cywilizacyjnych na życie młodego i dorosłego człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się słabościom
  i negatywnym emocjom jak również przeciwdziałania stresowi i agresji.
 • Uczeń pracuje nad swoimi słabościami, wie jak realizować własne cele mając na uwadze potrzeby drugiego człowieka. Uczeń zna mechanizmy agresji czy stresu i potrafi im przeciwdziałać.
 • Nauczyciele dokonują skutecznej obserwacji zachowań uczniów                     i reagują adekwatnie do zaistniałej sytuacji.
 • Rodzice uczniów znają mechanizmy reagowania na sytuacje stresowe                       i agresywne pojawiające się w życiu ich dzieci.
 • Stworzenie możliwości lepszego poznania się w zespole klasowym.
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Uczeń dobrze czuje się
  w zespole klasowym, nawiązuje kontakty                         z rówieśnikami, odpowiada mu atmosfera w szkole.
 • Uczeń poznaje sposoby rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, akceptacji siebie oraz zachowań asertywnych.
 • Nauczyciele znają różne metody integracji zespołu klasowego i stosują je na zajęciach szkolnych                         i pozaszkolnych.

Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi                 w szkole.

Zapoznanie uczniów               z przepisami ruchu drogowego.

Pogadanka prowadzona przez ratownika WOPR.

Organizowanie wycieczek szkolnych, rajdów pieszych                       i rowerowych zgodnie             z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa oraz egzekwowanie właściwej postawy                   u uczniów.

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Wychowawca

Wszyscy pracownicy szkoły, nauczyciele                   i opiekunowie wycieczek

Nauczyciel PO

Podczas wycieczek szkolnych, rajdów pieszych i rowerowych.

Podczas przerw między-lekcyjnych               i w czasie każdych zajęć.

Lekcje w-f.

Cały okres nauki w liceum.

 
 

Właściwy dobór sal lekcyjnych dostosowany do ilości uczniów i celów lekcji.

Przygotowanie podziału godzin, w którym uczniowie są równomiernie obciążeni ilością zajęć w danym dniu szkolnym

Stała kontrola wyników nauczania i zachowania wszystkich uczniów                   i pomoc tym, którzy przejawiają trudności

Informowanie Rodziców na bieżąco o trudno-ściach i formach pomocy (ewentualnie kierowanie na badania w poradniach specjalistycznych

Zajęcia poświęcone różnym formom uczenia się.

Dyrekcja szkoły,

Nauczyciele i pracownicy szkoły,

Pedagog szkolny

Wrzesień i cały okres trwania nauki szkolnej.

 
 

Zapoznanie uczniów
z ustawą o obowiązku szkolnym                                 i przypomnienie zasad wynikających ze Statutu Szkoły

Szczegółowa analiza frekwencji i powodów nieobecności i częste pochwały uczniów uczęszczających wzorowo na zajęcia

Konsekwentne egzekwowanie WSO

Zorganizowanie klasowej pomocy w sytuacjach trudnych.

Pogadanki na lekcjach wychowawczych.

Zajęcia w formie zabaw
i konkursów w Pierwszy Dzień Wiosny lub rajdu „Powitanie Wiosny”.

Nagradzanie uczniów za wzorową frekwencję listem gratulacyjnym skierowanym do Rodziców na zakończenie Roku Szkolnego.

Pedagogizacja Rodziców.

Pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, Dyrekcja szkoły

Na bieżąco podczas całego cyklu kształcenia

Dla Rodziców szczególnie we wrześniu, oraz podczas zebrań

Na koniec roku szkolnego.

 
 

Ułożenie scenariusza bezalkoholowego spotkania towarzyskiego

Przeprowadzenie zajęć dotyczących krytycznej postawy wobec nałogów

Lekcje religii

Dyskusje na godzinach wychowawczych.

Współpraca
z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przedstawienie autentycznych sytuacji życiowych - film, teksty, pamiętniki, świadectwa osób uzależnionych

Pedagogizacja rodziców
(pedagog szkolny) troska o  uczniów pochodzących ze środowisk patologicznych.

Przekazywanie nauczycielom opinii psychologiczno-pedagogicznych badanych uczniów oraz informowanie o  innych zaleceniach i przebiegu terapii

Samodoskonalenie nauczycieli

Uczniowie z wychowawcą

Nauczyciele religii, WOS, WDŻ Wychowawcy klas Zaproszeni goście i specjaliści np. z PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Pedagog szkolny

Nauczyciel informatyki

Klasa I – godzina wychowawcza

Zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym danej klasy

Zgodnie z programem dydaktycznym danego przedmiotu

Cały okres nauki w zależności od programów nauczania .

 
 

Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariusza policji.

Program ,,Cyfrowo bezpieczni”

Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas I dotyczącej niewłaściwych sytuacji wychowawczych w obrębie szkoły (kradzież, bijatyki, wzajemne obrażanie, zdarzenia zagrażające życiu                 i zdrowiu wynikające               z  nieodpowiedzialnego zachowania).

Zorganizowanie wizyty w  zakładzie karnym lub poprawczym dla uczniów (ukazanie skutków niewłaściwych wyborów).

Współpraca z Policją           i Zakładem karnym.

Pedagog szkolny

Wychowawca

Nauczyciele informatyki, religii, WDŻ, matematyki

Pani pedagog – przygotowanie ankiety

Wychowawcy klas – przeprowadzenie i analiza ankiety na zajęciach wychowawczych.

Klasa I, klasa II, klasa III,

semestr I

Cały cykl nauki

 
 

Podejmowanie tematów zagrożeń cywilizacyjnych na lekcjach religii, języka polskiego, godzin wychowawczych, w-f, języków obcych, geografii, WDŻ, PO             i innych.

Rekolekcje szkolne

Filmy i spektakle

Pogadanki

Pedagog szkolny

Katecheci

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie             z programem dydaktycznym

poszczególnych przedmiotów, cały okres nauki w liceum

 
 

Zajęcia wychowawcze

Zajęcia warsztatowe           z pracownikami MOPS

Lekcje w-f

Monitorowanie zachowania młodzieży podczas zajęć, przerw lekcyjnych oraz organizowanych wyjazdów pozaszkolnych.

Prezentacja problematyki na zebraniach z rodzicami.

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

i wszyscy pracownicy szkoły.

Pracownicy MOPS

Na bieżąco                 w okresie całego cyklu kształcenia

(szczególnie na początku roku szkolnego, semestru)

 
 

Lekcje adaptacyjne Zajęcia integracyjne Warsztaty integracyjne "Oczko"                 Wycieczki i uroczystości klasowe:

- Andrzejki

- Wigilia klasowa

Akademie okolicznościowe

Realizacja zadań wynikających z kalendarza szkolnego.

Wychowawca,

Nauczyciele Realizatorzy warsztatów.

Opiekun koła teatralnego.

Cały okres nauki, na wszystkich poziomach edukacji

 

 

VI. Ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie.

 

Zaplanowane działania będą poddane ewaluacji i modyfikacji. Ewaluacja poszczególnych obszarów działań programu wychowawczo – profilaktycznego będzie dokonywana na podstawie:

- pracy zespołów wychowawczych

- obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych

- obserwacji uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i w czasie przerw międzylekcyjnych /ocena relacji uczniów w kontaktach z drugim człowiekiem, kultura osobista ucznia/

- ankiet

- zapisów w dziennikach lekcyjnych

- zapisów na stronie internetowej szkoły

- stanu zdrowia uczniów i występowania ewentualnych nałogów

- liczby uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach

- wyników klasyfikacji /postępy w nauce, ocena zachowania/

- obecności uczniów w szkole, analizy frekwencji

- ilości zajęć rekreacyjno-sportowych i turystycznych

- ilości uczniów biorących udział w akcjach charytatywnych

- liczby procentowej uczniów, którzy kontynuują naukę na studiach wyższych i w szkołach policealnych

- zachowania uczniów podczas wycieczek klasowych i zagranicznych zorganizowanych przez szkołę

- liczby rodziców zaangażowanych w pracę szkoły, obecnych na zebraniach i konsultacjach

- współpracy ze środowiskiem lokalnym

- oceny przestrzegania przyjętego systemu wartości przez wszystkich członków społeczności szkolnej

- relacji uczeń- wychowawca, uczeń- nauczyciel, nauczyciel- nauczyciel

- oceny dbałości o mienie szkolne, najbliższe środowisko