FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                                       

baner-nepodlegly

Start Rekrutacja Warunki przyjęcia 2018/2019

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Warunki przyjęcia 2018/2019 Drukuj Email

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Tarnowie – Mościcach
na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna: ·Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 20 marca 2017 r. poz. 586) oraz Zarządzenia nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim ustalam:


§ 1

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 regulują zasady określone w niniejszej decyzji.


§ 2


Kandydaci do oddziałów klas pierwszych dokonują czynności rekrutacyjnych w następujących terminach:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

 

od 23.04.2018r.
do 11.06.2018r.
do godz. 1500

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum

 

od 23.04.2018r.
do 27.06.2018r.

3

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum,  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kwestionariusz osobowy (ZAŁĄCZNIK NR 1).

 

od 22.06.2018r.
do 26.06.2018r.
do godz. 1500

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych

29.06.2018r. godz. 1200

5

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów (rodzica kandydata) umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

do 09.07.2018r.
do godz. 1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do klas pierwszych i listy kandydatów nieprzyjętych

10.07.2018r. godz. 1200

 

§ 3


1.    Kandydaci do IV Liceum Ogólnokształcącego dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
2.    Kandydatów obowiązuje ujednolicone "podanie o przyjęcie do szkoły", które składają w szkole pierwszego wyboru.
3.    Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego wprowadzają do systemu rekrutacyjnego tylko gimnazja objęte tym systemem.
4.    Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się do IV Liceum Ogólnokształcącego wprowadzają kandydaci.
5.    Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.


§ 4

1.    W rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
•   200 pkt.- maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:
•    100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);
•    100 pkt. -liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w regulaminie rekrutacji szkoły oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
2.    Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z:
•    języka polskiego,
•    historii i wiedzy o społeczeństwie,
•    matematyki,
•    przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
•    języka nowożytnego na poziomie podstawowym,

mnoży się przez 0,2.

3.    Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
•    celujący - 18 pkt.
•    bardzo dobry - 17 pkt.
•    dobry - 14 pkt.
•    dostateczny - 8 pkt.
•    dopuszczający - 2 pkt.
4.    Kandydatowi do IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, zwolnionemu z egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
•    języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,
            
•    historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,  
     
a liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

•    biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,

a liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

•    języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a)  celującym - przyznaje się 20 punktów,
b)  bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
c)  dobrym - przyznaje się 13 punktów,
d)  dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
e)  dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.


5.   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.


6.   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
•    celującym - przyznaje się 20 punktów;
•    bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
•    dobrym - przyznaje się 13 punktów;
•    dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
•    dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

7.    Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym:

A.    za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.

B.    za udział w konkursach w tym:

1)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5)   uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)  międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b)  krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c)  wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d)  powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 
C.    W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

D.    W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.


8.    Wykaz zajęć edukacyjnych, z których końcowa ocena na świadectwie ukończenia gimnazjum brana jest pod uwagę przy rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie:


Klasa

Oferta programowa

Przedmioty punktowane

matematyczno-informatyczno-fizyczna

przedmioty wiodące:
- matematyka
- informatyka
- fizyka
uzupełniające:
- j. angielski specjalistyczny

a. język polski
b. matematyka
c. język obcy
d. informatyka lub fizyka

językowa

przedmioty wiodące:
- j. angielski
- j. niemiecki lub j. włoski
- geografia
uzupełnienie:
- kontekst kulturowy

a. język polski
b. matematyka
c. geografia lub WOS
d. język obcy

biologiczno-chemiczna

przedmioty wiodące:
- biologia
- chemia
uzupełnienie:
- język łaciński w naukach medycznych

a. język polski
b. matematyka
c. biologia
d. chemia lub język obcy

biologiczna z elementami psychologii

przedmioty wiodące:
- biologia
- język polski
- język angielski
uzupełnienie:
- psychologia

a. język polski
b. matematyka
c. biologia
d.
język obcy lub WOS

matematyczno-geograficzna
z j. angielskim

przedmioty wiodące:
- matematyka
- geografia
- język angielski
uzupełnienie:
- planowanie przestrzenne

a. język polski
b. matematyka
c. język obcy
d. WOS lub geografia

architektoniczna

przedmioty wiodące:
- matematyka
- historia sztuki
uzupełnienie:
- rysunek

a. język polski
b. matematyka
c. język obcy
d. historia lub plastyka

Zwiększona liczba godzin obejmuje przedmioty wiodące w danej klasie. Nauka języków obcych odbywa się w grupach na podstawie deklaracji dotyczących wyboru języka i wg stopnia zaawansowania uczniów.
W szkole istnieje możliwość nauki języków obcych:
j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego
na poziomie początkującym, podstawowym i zaawansowanym.

9.    Dolny próg przyjęcia do klasy pierwszej wynosi 100 punktów.


§ 5


Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

§ 6


Do podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:
1.    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
2.    zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 4 i § 5;
3.    inne dokumenty wymagane przez szkołę.


§ 7


1.    Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


2. Do dokumentów, o których mowa w pkt. 1, kandydat dołącza:
•    fotografię do legitymacji w formie tradycyjnego zdjęcia (2 sztuki) i w wersji elektronicznej na płycie CD
•    wypełniony przez ucznia i rodziców/opiekunów prawnych kwestionariusz osobowy, w którym deklaruje m.in. wybór drugiego obowiązkowego języka obcego i poziomu jego zaawansowania - ZAŁĄCZNIK NR 1


§ 8


Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością alfabetyczną.

§ 9


Przedstawiona na rok szkolny 2018/2019 oferta edukacyjna nie może ulec zmianie do czasu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej, czyli do 29 czerwca 2018 r.


§ 10


Zobowiązuję Szkolną Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami cytowanego na wstępie rozporządzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji oraz do przestrzegania innych przepisów związanych z procedurą rekrutacyjną.

 

Anetta Święch
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie