FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                      logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

 

Start MATURA 2020 Dostosowania

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Dostosowania Drukuj Email
dla uczniów - Z życia szkoły

 

 Zdający uprawnieni do dostosowania:

 

 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • chory lub niesprawny czasowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
 • posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • uczeń, który w bieżącym roku szkolnym był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
 1. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 2. zaburzenia komunikacji językowej
 3. sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu,


Zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię lub orzeczenie przedkłada się wraz z deklaracją do dyrektora szkoły:

 • do 30 września 2019 roku (deklaracja wstępna)
 • do 7 lutego 2020 roku (deklaracja ostateczna)
  W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

- Do 10 lutego 2020 roku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
- Do 13 lutego 2020 roku uczeń/absolwent składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.
- Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego wystąpi po 13 lutego 2020 roku, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie ucznia albo absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formach przeprowadzania egzaminu maturalnego.  

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego:

Absolwenci słabosłyszący

Egzamin ustny:

 • Korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu.
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o 15 minut
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 15 minut.
 • Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

Egzamin pisemny:

- Arkusze standardowe z wszystkich przedmiotów (za wyjątkiem języków obcych nowożytnych) na poziomie podstawowym i rozszerzonym z dostosowaniem polegającym na przedłużeniu czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.
-  W przypadku języków obcych nowożytnych – wybór jednej z poniższych opcji:
•     arkusze standardowe z języka obcego nowożytnego z możliwością korzystania z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu (słuchawki).
•    arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego dostosowane do dysfunkcji na podstawie arkuszy standardowych (bez zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu).
•    Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

Absolwenci słabowidzący

Egzamin ustny:

 • Dostosowane zadania egzaminacyjne z języka polskiego i zestawy zadań z języka obcego nowożytnego – czcionka Arial 16 pkt, powiększone ilustracje.  
 • Odczytanie poleceń i tekstów przez członka zespołu przedmiotowego z języka obcego nowożytnego oraz języka polskiego.
 • Zestawy egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego nagrane na płycie CD w formie plików .pdf,
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego i jezyka obcego nowożytnego nie więcej niż o 15 minut
 • Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności tyflopedagoga, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

Egzamin pisemny:

 • Dostosowane arkusze egzaminacyjne – czcionka Arial 16 pkt. W przypadku arkuszy z języków obcych nowożytnych do arkusza dołączona jest płyta CD z dostosowanym  nagraniem.
 • Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych (w przypadku arkuszy z matematyki na poziomie podstawowym oraz języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach), bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
 • Dostosowane arkusze egzaminacyjne nagrane na płycie CD
 • z języka polskiego nie więcej niż o 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi oraz/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym). 4b. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 15 minut.
 • Korzystanie z przyborów optycznych, których absolwent używa na co dzień.
 • Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji.
 • Pomoc nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego.
 • Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności tyflopedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
 • Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności tyflopedagoga jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.   

Absolwenci z niepełnosprawnością ruchową lub z czasową niesprawnością rąk

Egzamin ustny:

 • Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego.
 • Pomoc w obsłudze sprzętu i środków dydaktycznych w przypadku egzaminu z języka polskiego.
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego nie więcej niż o 15 minut.


Egzamin pisemny:

 • W przypadku zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym arkusz dostosowany do dysfunkcji.
 • W przypadku zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, jak dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego.
 • Pomoc nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu.
 • Pisanie przez zdającego odpowiedzi do zadań na komputerze dostosowanym do dysfunkcji absolwenta.
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o 30 minut.
 • Płyta CD z dostosowanym nagraniem do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego w przypadku arkuszy standardowych.
 • Arkusze egzaminacyjne nagrane na płycie CD

Absolwenci z afazją

Egzamin ustny

 • Uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego podczas egzaminu.
 • Przygotowanie wypowiedzi z języka polskiego na piśmie, jeżeli zaburzenia uniemożliwiają komunikację.
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego i obcego nowożytnego nie więcej niż o 15 minut
 • Zastosowanie przekazanych przez OKE kryteriów oceniania wypowiedzi uwzględniających dysfunkcję.
 • Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, np. logopedy, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

Egzamin pisemny

 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o 30 minut.
 • Pomoc nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu.
 • Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych, języka mniejszości narodowej, języka regionalnego oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.
 • Płyta CD z dostosowanym nagraniem do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego
 • Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności.

Absolwenci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Egzamin ustny:

 • Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub do obsługi potrzebnego sprzętu.
 • Przygotowanie wypowiedzi z języka polskiego na piśmie.
 • Uzupełnienie lub zastąpienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego.
 • Przekazanie wypowiedzi ustnej przez nauczyciela wspomagającego, który rozumie wypowiedź zdającego, jeżeli w toku edukacji zdający został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem.
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego nie więcej niż o 15 minut.
 • Zastosowanie przekazanych przez OKE kryteriów oceniania wypowiedzi uwzględniających dysfunkcję.

Egzamin pisemny

 • Dostosowane arkusze egzaminacyjne.
 • Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub do obsługi potrzebnego sprzętu.
 • Pomoc nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego, jeżeli w toku edukacji zdający został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem.
 • Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego.
 • Pisanie pracy na komputerze, jeżeli w toku edukacji zdający został wdrożony do tej formy pracy.

Absolwenci z chorobami przewlekłymi:

Egzamin ustny

 • Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby.
 • Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego nie więcej niż o 15 minut.


Egzamin pisemny

 • Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby.
 • Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o 30 minut.
 • Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie i/lub czytanie.

Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo:

Egzamin ustny

 • Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 • Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego.


Egzamin pisemny

 • Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 • Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego.

Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią:

Egzamin pisemny

 • Pisanie pracy na komputerze. Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny odpowiedzi do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.  
 • Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych, języka mniejszości narodowej, języka regionalnego oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

Absolwenci z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym:

Egzamin ustny

 • Zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego nie więcej niż o 15 minut.


Egzamin pisemny

 • Zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.
 • Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o 30 minut.
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali.


Informacje na temat dostosowań znajdują się również na stronie www.oke.krakow.pl