IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

       logo bez tla
                 Kliknij aby się zapisać    

 

                jubileusz IV LO tarnów 2021     FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Regulamin SU Drukuj Email
Samorząd Uczniowski - Dokumenty

REGULAMIN  
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE


 
 ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
§ 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie.

§ 2

Samorząd Uczniowski IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie, zwany dalej SU działa na podstawie Statutu IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie oraz niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
 
§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:
1)     promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
2)    przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
3)    zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
4)    promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
5)    organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
6)    reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.
 

ROZDZIAŁ III: OPIEKUN SU
 
§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

 
§ 5

Opiekuna SU wybiera Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie.

 
§ 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
1)    wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
2)    inspirowanie uczniów do działania,
3)    pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

 
ROZDZIAŁ IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

 
§ 7

Do wybieralnych organów SU należą:
1. Przewodniczący SU.
2. Zarząd SU.
3. Rada Samorządów Klasowych.
Ich kadencja trwa do końca pierwszego semestru klasy maturalnej. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU mogą być łączone.

  

§ 8

Do kompetencji Zarządu SU należy:
1)    koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
2)     opracowanie rocznego planu działania SU,
3)    identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
4)    przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub przez jednego z członków Zarządu SU lub Opiekuna SU.

 
§ 9

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
1)    uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
2)    stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,
3)    uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
4)    troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
5)    włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§ 10

Zarząd SU składa się z:
1)    Przewodniczącego SU,
2)    Wiceprzewodniczących SU,
3)    minimum trzech osób powołanych przez Przewodniczącego SU.
 

§ 11

Przewodniczący SU:
1)    kieruje pracą Zarządu SU,
2)    reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,
3)    przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie roczne z działalności SU,
4)    zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU.

§ 12

Rada Samorządów Klasowych:
1)    pomaga w pracy SU,
2)    koordynuje działania klas,
3)    uczestniczy w zebraniach SU.


  § 13

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

 
§ 14

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Zarządu SU mogą być uchylone przez Dyrekcję Szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły.

 

ROZDZIAŁ V: ORDYNACJA WYBORCZA


§ 15

Organy wybieralne SU: Zarząd SU oraz Przewodniczący SU wybierani są co roku w miesiącu wyznaczonym wspólnie przez Dyrekcję, Opiekuna SU i Przewodniczącego SU. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 
§ 16

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły i Opiekun SU.


§ 17

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na Przewodniczącego Zarządu SU – posiada każdy uczeń liceum, legitymujący się średnią ocen minimum 4.0 i zachowaniem minimum dobrym.

 
§ 18
 

Ogólnoszkolne wybory na Przewodniczącego Zarządu przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzą uczniowie powołani przez Opiekuna SU.

 
§ 19

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez Dyrekcję Szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:
1)    przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
2)    ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 10 dni przed terminem wyborów,
3)    przygotowanie wyborów,
4)    ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
5)    przeprowadzenie Debaty Kandydatów
6)    przeprowadzenie wyborów,
7)    obliczenie głosów,
8)    sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.


 
§ 20

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
 
1)    kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie od ogłoszenia daty wyborów do dnia przed wyborami według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2)    na kartach do głosowania nazwiska kandydatów na przewodniczącego SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
3)    głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
4)    Przewodniczącym  SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich kandydatów.
5)    Wiceprzewodniczącymi Zarządu SU zostają pozostali kandydaci.

 

§ 21

1. Mandat Przewodniczącego SU wygasa w razie:
1)    rezygnacji,
2)    końca kadencji,
3)    po ukończeniu nauki w szkole.
2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
1) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne.

 

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

§ 22

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas obrad Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU.
 
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie tygodnia od daty jej podjęcia.

 


 
 

 Opracował: Michał Nalepka
Regulamin Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony dnia 30 marca 2020 r.