FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                       

       logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

jubileusz waga

Start Z życia szkoły STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM Drukuj EmailMiesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

- klas zerowych,
- którzy nie mieszkają na terenie Miasta Tarnowa,
- którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),

Stypendium może być przyznane w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
- wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - (uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów).

Etap 1
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami składa się do dnia 15 września danego roku w szkole, do której uczęszcza uczeń. Uczniowie zamieszkali na terenie Tarnowa, uczęszczający do szkół prowadzonych przez inne organy niż Gmina Miasta Tarnowa, wnioski składają w Wydziale Edukacji, ul. Mickiewicza 2.

Etap 2
Szkoła, w której został złożony wniosek, dokonuje jego oceny pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie przesyła do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Etap 3
Prezydent Miasta Tarnowa weryfikuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Etap 4
Prezydent Miasta Tarnowa przyznaje stypendia szkolne w drodze decyzji administracyjnej.

Etap 5
Decyzje na piśmie zostają doręczone za pokwitowaniem wnioskodawcom.