plakat 2018 wersja ostateczna  
        
Fotorelacja z Dnia Otwartego

 

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Regulamin wycieczek szkolnych Drukuj Email

 


REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
OBOWIĄZUJĄCY
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W TARNOWIE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624).
 4. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Dz. U. Nr.18, poz. 102).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 578).
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69).

§ 1

Zasady ogólne.

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

§ 2

Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki.

 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
  a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
  b) poznawanie kultury i języka innych państw;
  c) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
  d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego
      oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
  e) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
  f)  podnoszenie sprawności fizycznej;
  g) wspomaganie rodziców w procesie wychowania;
  h) przeciwdziałanie patologii społecznej; poznawanie zasad bezpiecznego zachowania
      się w różnych sytuacjach.
 2. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 3. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy:
  a) wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu
      nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
  b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne;, w których udział nie wymaga od uczestników
      przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane dalej "wycieczkami",
  c) imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, rajdy, konkursy, turnieje;
  d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne;
  e) imprezy wyjazdowe- związane z realizacją programu nauczania, takie jak:
      zielone szkoły, szkoły zimowe, obozy ekologiczne.