IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Dokumenty Regulaminy Zwolnienia z WF

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Procedura uzyskiwania zwolnień Drukuj Email

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
I GIMNAZJUM NR 10 W ZSO NR 1 W TARNOWIE

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)

 

§ 8 ust.1   „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii”.

 

Procedura postępowania: 

 

 1.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowani fizycznego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 2. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia
  z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 3. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie założonych zaświadczeń.
 4. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych
  w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
  w zajęciach.
 5. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni ). Składają podanie ( załącznik nr 1 procedury) do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 6. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
  1. w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,
  2. w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 14 dni od rozpoczęcia semestru.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później, niż 1 tydzień od daty wystawienia zaświadczenia.

 1. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia
  z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
 2. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia
  w sekretariacie.
 3. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.
 4. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 5. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
 6. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 8. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 2 procedury) rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
 9. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
 10. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
 11. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 12. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań wrześniowych, uczniowie na lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 13. Losowe wypadki będą indywidualnie rozpatrywane.
 14. Niezastosowanie się do regulaminu będzie skutkować zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły.

 

Załączniki:

 1. Podanie do dyrektora szkoły dotyczące zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.   wf_za1.doc
 2. Podanie do dyrektora szkoły dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w lekcji osób zwolnionych z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. wf_za2.doc