IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Dokumenty Misja i wizja szkoły

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Misja szkoły Drukuj Email

images


„W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek  stawał się coraz bardziej człowiekiem…,
umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.
Jan Paweł II (02.06.1980)

 

Wizja szkoły

 

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości szkoły stworzonym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji. Dzięki wizji możemy wywoływać napięcie twórcze, silnie motywować do działania, nastawiać pozytywnie.

 

 1. Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne.
 3. W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.
 4. Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 5. Szkoła uznana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
 6. Aktywnie włączamy się do działań na rzecz społeczności lokalnej.
 7. Współpracujemy ze szkołami z innych krajów.
 8. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu.
 9. Wychowankowie godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę.

 

Misja szkoły

 

Misja szkoły jest przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy się kierować w codziennych działaniach, prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Misja konkretyzuje ogólny cel działania szkoły. Naszą misją jest edukacja i wychowanie przez autorytety.

 

 1. Nasza szkoła jest profesjonalną instytucją kształcącą i wychowującą młodzież Ziemi Tarnowskiej od ponad 75-ciu lat.
 2. Podejmowane działania skierowane są na zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego. Młodzieży licealnej oferujemy solidne podstawy wykształcenia umożliwiające kontynuację nauki w dowolnej dziedzinie.
 3. Dążymy do tego, by uczeń umiał się uczyć korzystając z różnych źródeł, był przedsiębiorczy i zaradny społecznie.
 4. Właściwa współpraca z samorządami lokalnymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz analiza potrzeb rynku pracy pozwala nam rozpoznawać te potrzeby i odpowiednio na nie reagować.
 5. W sytuacji wolnego rynku naszą szansą jest wysoko wykwalifikowana kadra, podejmująca trud ciągłego doskonalenia oraz systematyczna i zróżnicowana praca, w zależności od predyspozycji intelektualnych ucznia. Mocną stroną szkoły jest opinia o podmiotowym i partnerskim traktowaniu ucznia. Szansą, którą musimy wykorzystać są dobre notowania szkoły w regionie.
 6. W oparciu o uznane autorytety kształtujemy wartości duchowe i etyczne, zapewniamy równość sznas i sprawiedliwość społeczną, umacniamy ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą.
 7. Dążymy do tego, aby uczeń znał swoją wartość, umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi, był dumny ze swojego pochodzenia, zdobył wykształcenie umożliwiające mu odnalezienie się na rynku pracy, wykazywał odpowiedzialną i twórczą postawę.
 8. Treści i formy nauczania oraz istniejąca baza szkoły odpowiadają wymogom współczesności. Stała współpraca ze szkołami z różnych krajów Europy, połączona z corocznymi wyjazdami naszych uczniów, odpowiada oczekiwaniom młodych ludzi i ich rodziców.
 9. Nauczyciel powinien być dla ucznia mistrzem, wprowadzać innowacje pedagogiczne, tworzyć przyjazną atmosferę, umieć komunikować się z wychowankami, opiekunami (rodzicami), pracownikami szkoły, prowadzić dialog z młodzieżą na temat możliwych odpowiedzi.
 10. Rodzice powinni współtworzyć jakość szkoły, szanować nauczycieli, wspierając proces edukacyjny i wychowawczy, współtworzyć autorytet szkoły w środowisku lokalnym.
 11. Ogólna atmosfera i lokalizacja szkoły sprzyja poczuciu bezpieczeństwa.