FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                                       

baner-nepodlegly

Start Dokumenty Regulaminy Regulamin Stypendium PRO BONO HOMINIS

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Warunki przyjęcia 2014/2015 Drukuj Email
Table of contents
« poprzednia następna »

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Tarnowie – Mościcach
w roku szkolnym 2014/2015

Podstawa prawna:


Działając na podstawie § 23 ust. 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) oraz Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech wybranych zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji ustalam:


§ 1

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 regulują zasady określone w niniejszej decyzji.


§ 2


Kandydaci do oddziałów klas pierwszych dokonują czynności rekrutacyjnych w następujących terminach poprzedzających rekrutację:

1.    Od 14 kwietnia 2014 do 25 czerwca 2014 r. do godz. 13:00 - składanie dokumentów. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, składają podanie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, kandydaci składają podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. 


§ 3


1.    Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
2.    W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.
3.    W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

§ 4


Rekrutację do IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie przeprowadza się w następujących terminach:

1.    Od 27 czerwca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. do godz. 14:00 - dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
2.    4 lipca 2014 r. - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
3.    Do 8 lipca 2014 r. do godz. 12:00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.
4.    10 lipca 2014 r. do godz. 12:00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list przyjętych do szkoły oraz list kandydatów nieprzyjętych.
5.    od 11 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające. 


§ 5


1.    Kandydaci do IV Liceum Ogólnokształcącego dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
2.    Kandydatów obowiązuje ujednolicone "podanie o przyjęcie do szkoły", które składają w szkole pierwszego wyboru.
3.    Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego, wprowadzają do systemu rekrutacyjnego tylko gimnazja objęte tym systemem.
4.    Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się do IV Liceum Ogólnokształcącego, wprowadzają kandydaci.
5.    Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu. 


§ 6


1.    W rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:

 • 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);
 • 100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

2.    Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • język polski,
 • historia i wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,

przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów - jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

3.    Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • celujący - 20 pkt.
 • bardzo dobry - 18 pkt.
 • dobry - 15 pkt.
 • dostateczny - 10 pkt.
 • dopuszczający - 2 pkt.

4.    Kandydatom do IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

5.    Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym:

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.
 • za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:

a) laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 pkt.
b) laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.
c) finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt.
d) finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt.

 • za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 6 pkt. - zgodnie z załącznikiem nr 1 (tabela) w tym:

a) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – max. 3 pkt.
b) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – max. 1 pkt.

 • kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z j. polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, do celów rekrutacyjnych mnoży się przez 2.

6.    W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych
w tym samym konkursie, zgodnie z ust. 4, pkt. 2 i 3, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

Punkty ›

1

2

3

4

5

6

OSIIĄGNIĘCIA SPORTOWE

II-III miejsce w powiecie

I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim

I-III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim

II-III miejsce w etapie ogólnopolskim

I miejsce w etapie ogólnopolskim

reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach w których biorą udział reprezentacje narodowe

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

II-III miejsce w powiecie

I miejsce lub laureat konkursu powiatowego

I-III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego

II-III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego

I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego

reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach w których biorą udział reprezentacje narodowe

INNE OSIĄGNIĘCIA (w konkursach niewymienionych w decyzji MKO, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły)

I-III miejsce lub laureat konkursu powiatowego

I-III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego

I-III miejsce lub laureat konkursu ogólnopolskiego

     

OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

1 punkt

OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ INNYCH LUDZI (WOLONTARIAT, POŻYTEK PUBLICZNY)

3 punkty

 1. Wykaz zajęć edukacyjnych, z których końcowa ocena na świadectwie ukończenia gimnazjum brana jest pod uwagę przy rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie:

Klasa

Rozszerzona oferta programowa z:

Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum w rekrutacji

Klasa
matematyczno-fizyczno-informatyczna

 1. matematyki (21 godzin w cyklu kształcenia)
 2. fizyki (8 godzin w cyklu kształcenia)
 3. informatyki (8 godzin w cyklu kształcenia)
 4. przedmioty uzupełniające
 • historia i społeczeństwo (4godziny od klasy drugiej)
 1. j. polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. język obcy

Klasa lingwistyczna
ang-niemiecki

 1. j. angielskiego (19 godzin w cyklu kształcenia)
 2. j. niemieckiego (14 godzin w cyklu kształcenia)
 3. biologii (8 godzin w cyklu kształcenia)
 4. przedmioty uzupełniające
 • historia i społeczeństwo (4 godziny od klasy drugiej)
 • język angielski w konwersacjach (1godzina)
 1. j. polski
 2. j. angielski
 3. biologia
 4. matematyka

Klasa biologiczno-chemiczna

 1. biologii (14 godzin w cyklu kształcenia)
 2. chemii (11 godzin w cyklu kształcenia)
 3. przedmioty uzupełniające
 • historia i społeczeństwo (4 godziny od klasy drugiej)
 • podstawy medyczne j. łacińskiego (3 godziny od klasy pierwszej)
 1. j. polski
 2. biologia
 3. chemia
 4. matematyka

Klasa matematyczno-geograficzna

 1. matematyki (21 godzin w cyklu kształcenia)
 2. geografii (16 godzin w cyklu kształcenia)
 3. przedmioty uzupełniające
 • historia i społeczeństwo (4 godziny od klasy drugiej)
 1. j. polski
 2. matematyka
 3. geografia
 4. język obcy

Klasa matematyczno-architektoniczna

 1. matematyki (16 godzin w cyklu kształcenia)
 2. historii sztuki (7 godzin w cyklu kształcenia)
 3. historii (9 godzin w cyklu kształcenia)
 4. przedmioty uzupełniające
 • przyroda (4 godziny od klasy drugiej)
 • rysunek (6 godzin od klasy drugiej)
 1. j. polski
 2. matematyka
 3. historia
 4. język obcy

Klasa lingwistyczna
ang-włoski

 1. j. angielskiego (19 godzin w cyklu kształcenia)
 2. j. włoskiego (14 godzin w cyklu kształcenia)
 3. biologii (8 godzin w cyklu kształcenia)
 4. przedmioty uzupełniające
 • historia i społeczeństwo (4 godziny od klasy drugiej)
 • język angielski w konwersacjach (1godzina)
 1. j. polski
 2. j. angielski
 3. biologia
 4. matematyka


Zwiększona liczba godzin obejmuje przedmioty wiodące w danej klasie. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych wg stopnia zaawansowania uczniów i na podstawie ich deklaracji dotyczących wyboru języka. Każdy uczeń, z·wyłączeniem klasy lingwistycznej, może wybrać jako język pierwszy: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, a jako język drugi: j.·angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski.

 1. Dolny próg przyjęcia do klasy pierwszej wynosi 120 punktów, jednakże taka liczba punktów nie gwarantuje przyjęcia do szkoły.

§ 7

 1. Wykaz konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zawiera zał. Nr 2
 2. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszej Decyzji.

§ 8

Do podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

 1. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;
 2. poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
 3. w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;
 4. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 5. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 7;
 6. inne dokumenty wymagane przez szkołę, zwłaszcza dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

§ 9

 1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, kandydat dołącza kartę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 oraz fotografię do legitymacji w formie tradycyjnego zdjęcia (2 sztuki) i w formie pliku graficznego.

§ 10

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością alfabetyczną.

§ 11

Przedstawiona na rok szkolny 2013/2014 oferta edukacyjna nie może ulec zmianie do czasu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej, czyli do 4 lipca 2014 r.

§ 12

Zobowiązuję Szkolną Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami cytowanego na wstępie rozporządzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji oraz do przestrzegania innych przepisów związanych z procedurą rekrutacyjną.

§ 13

Decyzja wchodzi w życie z dniem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie.

Marek Smoła
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie