IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Organizacje Stypendium PRO BONO HOMINIS

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Regulamin Stypendium PRO BONO HOMINIS Drukuj Email

Regulamin Stypendium PRO BONO HOMINIS za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej

dla uczniów IV Liceum w Tarnowie

§1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o stypendium, chodzi o Stypendium Pro Bono Hominis za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej dla uczniów IV Liceum w Tarnowie.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Stowarzyszeniu, chodzi o Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół IV Liceum w Tarnowie.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Zarządzie, chodzi o Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół IV Liceum w Tarnowie.

4. Ilekroć w Regulamnie jest mowa o Kapitule, chodzi o Kapitułę Stypendium Pro Bono Hominis za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej dla uczniów IV Liceum w Tarnowie.

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o kandydacie, chodzi o kandydata do Stypendium Pro Bono Hominis za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej dla uczniów IV Liceum w Tarnowie.

§2

6. Stypendium jest przyznawane przez Stowarzyszenie uczniowi IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w ZSO Nr 1 w Tarnowie, który w ostatnim roku szkolnym (od września do czerwca) wykazał się szczególną aktywnością, kreatywnością i inicjatywą na rzecz społeczności IV Liceum i/lub społeczności lokalnej, z którą jest związany.

7. Kwota stypendium wynosi 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) i jest wpłacana na konto laureata. Dyplom poświadczający otrzymanie stypendium jest wręczany podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

§3

8. Warunkiem koniecznym do kandydowania do stypendium jest spełnienie kryterium formalnego w postaci:

  • uzyskania średniej ocen co najmniej 4,0 i wzorowej oceny z zachowania,
  • złożenie wypełnionego i podpisanego przez wnioskodawcę wniosku w terminie do 21 czerwca 2016 roku,  Wniosek
  • załączenie oryginałów lub kopii dokumentów poświadczających działalność na rzecz społeczności IV Liceum i/lub społeczności lokalnej, w tym publikacji medialnych i oświadczeń osób lub instytucji objętych pomocą ze strony kandydata.

9. Oceny wniosków dokonuje kapituła złożona z trzech członków Stowarzyszenia, z których dwóch jest nauczycielami IV Liceum w Tarnowie.

10. Kapitułę wybiera Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na okres 5 lat.

11. Kapituła, w uzasadnionych przypadkach, może przyznać więcej niż jedno stypendium.

12. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§4

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Tarnów, dnia 30 maja 2016r.

W imieniu Zarządu

Lesław Kubień, prezes