FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                             
     
                                 

 

Start Nauczyciele Pedagog

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Tematy maturalne z j. polskiego 2013/2014 Drukuj Email
LITERATURA
 1. Uroda i brzydota świata jako temat literacki. Dokonaj analizy wybranych utworów dwóch pisarzy z różnych epok.
 2. Powstania narodowe i konspiracja jako temat literatury polskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
 3. Walka dobra ze złem jako temat literatury XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
 4. Polska powieść historyczna. Na wybranych przykładach dokonaj porównania różnych sposobów prezentacji i oceny naszej przeszłości.
 5. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Omów funkcje tworzenia takiego obrazu, analizując przykłady.
 6. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
 7. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 8. Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleniowe w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
 9. Wykaż żywotność tradycji romantycznej, analizując wybrane utwory epok późniejszych.
 10. Dokonaj analizy funkcjonowania motywu snu w literaturze polskiej i obcej.
 11. Porównaj romantyczne i pozytywistyczne wizje przyszłej Polski w literaturze i publicystyce obu epok.
 12. Historia jako główny motyw i kontekst dzieła literackiego. Dokonaj analizy wybranych utworów XIX i XX wieku.
 13. Omów funkcjonowanie motywu artysty na przykładzie utworów XIX i XX wieku.
 14. Literatura o roli inteligencji polskiej - analiza wybranych przykładów.
 15. Miasto bliskie sercu i miasto obce. Omów sposoby ukazania tego motywu w literaturze różnych epok.
 16. Omów rolę, jaką może pełnić biografia autora w kształtowaniu świata przedstawionego utworu. Posłuż się przykładami z różnych epok.
 17. Kiedy dzieło literackie może stać się bestsellerem i co o tym decyduje? Zaprezentuj przykłady.
 18. Motyw życia rodzinnego w literaturze. Omów różne jego realizacje i pełnione funkcje w wybranych utworach.
 19. Dokonując analizy wybranych przykładów, zaprezentuj różnorodność odmian liryki miłosnej.
 20. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu utopii i antyutopii, dokonując analizy wybranych utworów literackich.
 21. Folklor jako inspiracja i jako tworzywo dzieł literackich - analiza wybranych przykładów.
 22. Dokonując analizy wybranych dzieł XIX i XX wieku, przedstaw literackie portrety spiskowców i rolę, jaką ci bohaterowie odegrali w swoich epokach.
 23. Utwór programowy, manifest literacki - omów ich formy i pełnione role w różnych epokach, analizując wybrane utwory.
 24. Żywotność motywów tyrtejskich w literaturze XIX i XX wieku. Czy przemawiają one do współczesnego młodego czytelnika? Rozważ problem, analizując wybrane teksty.
 25. Powinowactwa literatury i filozofii. Omów przenikanie wątków filozoficznych do dzieł w różnych epokach, analizując wybrane utwory.
 26. Określ rolę poezji śpiewanej w świadomości zbiorowej Polaków, analizując wybrane przykłady.
 27. Obraz rzeczywistości widziany oczami współczesnych prozaików. Dokonaj prezentacji, analizując wybrane teksty.
 28. Narracja autobiograficzna i dokumentarna jako wyróżniki autobiografii i dokumentu. Zanalizuj wybrane przykłady.
 29. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojca w literaturze wybranych epok, dokonując analizy odpowiednich przykładów.
 30. Charakterystyczne motywy poezji religijnej dawnej i współczesnej. Zanalizuj wybrane przykłady.
 31. Motywy egzystencjalne w poezji polskiej po 1956r. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 32. Odwzorowanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny? Refleksje na temat najnowszej literatury polskiej, np. O. Tokarczuk, A. Stasiuk, T. Tryzna, P. Huelle.
 33. Na wybranych przykładach ukaż funkcjonowanie tradycji szekspirowskiej (wybranych motywów szekspirowskich) w literaturze polskiej i obcej.
 34. Tytuł, motto lub ostatnią scenę uczyń kluczem do interpretacji dzieła literackiego (na wybranych przykładach).
 35. Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich - zaprezentuj na wybranych przykładach.
 36. Analizując wybrane utwory, przedstaw sposoby pojmowania zjawiska codzienności utrwalone w literaturze różnych epok.
 37. Odbiorca w dziele literackim. Przedstaw różne koncepcje postaw czytelnika "wpisane" w utwór, analizując wybrane przykłady.
 38. Przedstaw i porównej obrazy wolnościowych dążeń Polaków w literaturze romantyzmu, pozytywizmu i liryce legionowej.
 39. Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe... Przedstaw swoje refleksje na podtsawie analizy wybranych utworów z różnych epok literackich.
 40. Analizując wybrane przykłady, zaprezentuj różnorodne portrety literackich małżeństw.
 41. Funkcja humoru w literaturze. Rozważ zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.
 42. Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby prezentacji różnych postaw wobec Boga i ich funkcja. Analiza wybranych dzieł.
 43. Różne źródła życiowych niepokojów człowieka. Rozważ problem na wybranych przykładach literatury staropolskiej i współczesnej.
 44. Kostium, maska, przebranie - zaprezentuj bohaterów ukrywających swoją tożsamość, na podstawie analizy wybranych przykładów literackich.
 45. Swój i obcy w literaturze. Na wybranych przykładach ukaż i oceń relacje między Polakami a mniejszościami narodowymi (np. Ukraińcami, Żydami, Rosjanami...).
 46. Od ideału do tyrana. Zaprezentuj różne modele władzy i określ funkcje przywołania tego motywu w wybranych przykładach.
 47. Na przykładach pochodzących z różnych epok zaprezentuj i omów funkcjonowanie motywu polskiego dworu.
 48. Życie jako labirynt, sen. Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji, analizując wybrane utwory.
 49. Postać historyczna jako bohater literacki. Zaprezentuj, jaką może pełnić rolę, analizując wybrane utwory.
 50. Obrazy warszawskich Łazieniek utrwalone w poezji i prozie. Przedstaw sposoby ich kreowania oraz funkcje w wybranych utworach z różnych epok.
 51. Różnorodne formy i funkcje powojennej prozy o tematyce historycznej. Analiza porównawcza wybranych przykładów z literatury polskiej.
 52. Cechy poetyki i współczesnego eseju. Scharakteryzuj je, analizując przykłady wybrane z twórczości jednego z polskich autorów.
 53. Symboliczne znaczenie motywu tańca w literaturze. Analizując wybrane przykłady, określ sposoby jego prezentacji.
 54. Analizując wybrany materiał literacki, porównaj sposób funkcjonowania motywu pielgrzyma w utworach romantycznych i współczesnych.
 55. Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory.
 56. Funkcja realizmu i kreacji w romantycznych poematach o miłości. Przedstaw temat, analizując wybrane tematy.
 57. Reportaż jako gatunek na pograniczu piśmiennictwa dokumentarnego i literatury. Scharakteryzuj na przykładzie wybranych utworów Hanny Krall lub/i Ryszarda Kapuścińskiego.
 58. Portrety bohaterów skazanych na śmierć. Zaprezentuj je, dokonując analizy wybranych utworów.
 59. Apokryf w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady różnych rodzajów apokryfu i literatury apokryficznej z epoki staropolskiej oraz XX i/lub XXI wieku.
 60. Sposoby kreowania portretu w literaturze okresu romantyzmu (np. w gawędzie i literaturze gawędowej). Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 61. Funkcjonowanie motywu miasta w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Analiza i interpretacja wybranych przykładów.
 62. Nowe pokolenie polskiego reportażu (W. Jagielski, L. Ostałowska, M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, A. Fostakowska, M. Grzebałkowska). Scharakteryzuj pisarstwo reportażowe wybranych autorów, wskazując na indywidualne i· wspólne właściwości ich stylu.
 63. Koncepcja końca świata na przestrzeni dziejów. Przedstaw podobieństwa i różnice, analizując wybrane przykłady literackie różnych epok.
 64. Różne obrazy wojny w literackich przekazach. Zanalizuj i porównaj wybrane przykłady.
 65. Na podstawie wybranych utworów porównaj bohaterów, którzy przekroczyli prawo, uwzględniając motywy ich postępowania.
 66. Relacja człowieka z Bogiem i sposoby jej prezentacji w literaturze. Zanalizuj i porównaj wybrane przykłady.
 67. "Kraj lat dziecinnych" jako inspiracja twórcza poetów i pisarzy różnych epok. Omów temat na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 68. Świat wartości bohaterów literatury fantasy w ocenie współczesnego czytelnika. Zanalizuj wybrane utwory.
 69. Różne kreacje kobiet w literaturze. Porównaj sposoby ich kreowania oraz pełnione funkcje w wybranych utworach różnych epok.
 70. II wojna światowa z perspektywy więźnia, żołnierza, cywila. Omów temat, analizując wybrane utwory.
 71. Różne sposoby mówienia o wojnie. Zanalizuj wybrane przykłady w zakresie gatunku, narracji, stylu i języka.
 72. Uzależniony umysł. Portret psychologiczny człowieka owładniętego myślą o ... Zanalizuj różne przykłady.
 73. Emigracja jako przymus, emogracja jako wybór. Porównej portrety bohaterów literatury XIX i XX wieku.
 74. Ocena Polaków w publicystyce i dziełach literackich B. Prusa. Zanalizuj wybrane przykłady.
 75. Relacje z podróży w piśmiennictwie epok dawnych (do końca XIX wieku). Porównaj, analizując wybrane przykłady.
 76. ·Źródła i granice pesymizmu w powieściach polskich. Zanalizuj wybrane utwory.
 77. Odzwierciedlenie tożsamości kobiety - pisarki w twórczości wybranej autorki, np. E. Orzeszkowej, Z. Nałkowskiej. Zanalizuj wybrane utwory.