Małopolska Chmura Edukacyjna Drukuj
mche 2020

W ramach Poddziałania 10.1.4.  - Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie", którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, geografia. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

 • zajęcia on-line z przedmiotów - biologia, geografia;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE - pilotaż oraz "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie" realizowanych w latach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 18 437,38 zł w tym 17 507,38 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 


mche 2020

W ramach Poddziałania 10.1.4.  - Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie", którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, geografia. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

 • zajęcia on-line z przedmiotów - biologia, geografia;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE - pilotaż oraz "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie" realizowanych w latach 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 18 741,71 zł w tym 15 930,45 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 


Fundusze Europejskie Program Regionalny              Małopolska              Unia Europejska EFS

 

W ramach Poddziałania 10.1.4.  - Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie", którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, geografia. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

 • zajęcia on-line z przedmiotów - biologia, geografia;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE - pilotaż oraz "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie" realizowanych w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 14 622,65 zł w tym 12 429,25 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 

Fundusze Europejskie Program Regionalny              Małopolska              Unia Europejska EFS

W ramach Poddziałania 10.1.4.  - Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie", którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, chemia, matematyka, j. niemiecki. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

 • zajęcia on-line z przedmiotów - biologia, chemia, matematyka, j. niemiecki;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE - pilotaż oraz "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie" (w r. sz. 2016/2017) i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 25 131,80 zł w tym 22 486,35 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

 


Fundusze Europejskie Program Regionalny              Małopolska              Unia Europejska EFS

 

W ramach Poddziałania 10.1.4.  - Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie", którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, chemia, matematyka, j. niemiecki. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

 • zajęcia on-line z przedmiotów - biologia, chemia, matematyka, j. niemiecki;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE - pilotaż oraz "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie" (w r. sz. 2016/2017) i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 25 131,80 zł w tym 22 486,35 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

 Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Zgodnie z  §8 pkt. 2 wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w projekcie zaznaczone będą kolorem czerwonym.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”

Beneficjent: Gmina Miasta Tarnowa –
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie

Realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
33-101 Tarnów, ul. Norwida 22


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014 - 2020
X Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje
Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego
Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna, przez Gminę Miasta Tarnowa - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.


§ 1
Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1)    projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna
– Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”

2)    regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”

3)    realizatorze – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną – liceum biorącą udział w Projekcie  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.

4)    Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie:
1.    mgr Barbara Jakus-Piotrowska
2.    mgr Magdalena Kras
3.    mgr Lesław Kubień
4.    mgr Teresa Świętnicka
5.    mgr Anetta Święch,
którego zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie  wsparcia.

5)    protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia uwzględniający m.in. datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków.

6)    Uczestnikach projektu - Beneficjentach Ostatecznych – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, którzy spełniają kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu i  w  wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w projekcie na podstawie pisemnej zgody prawnego opiekuna.

§ 2

Postanowienia ogólne

1.    Projekt realizowany jest od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.
2.    Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
3.    Regulamin określa  zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
4.    Projekt skierowany jest do najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.

§ 3

Zakres wsparcia

1.    W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1)    zajęcia z pracownikami akademickimi uczelni wyższej w Krakowie w obszarze tematycznym: biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. - Uniwersytet Jagielloński;
2)    zajęcia z pracownikami akademickimi uczelni wyższej w Krakowie w obszarze tematycznym: chemia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. - Politechnika Krakowska;
3)     zajęcia z pracownikami akademickimi uczelni wyższej w Krakowie w obszarze tematycznym: matematyka - 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. - Uniwersytet Jagielloński;
4)    zajęcia z pracownikami akademickimi uczelni wyższej w Krakowie w obszarze tematycznym: j. niemiecki - 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. - Uniwersytet Pedagogiczny;

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu, który zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń w szkole.
4.    Uczniowie mają prawo udziału w dwóch formach wsparcia.

§ 4

Kryteria uczestnictwa w projekcie
1.    Kryteria formalne:
a)    Uczestnikiem projektu może być uczeń klasy I i II liceum - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, który złoży Formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

I.    Lekcje on-line z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym:

W zajęciach z danego obszaru tematycznego nie może uczestniczyć uczeń, który brał udział w tożsamym wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projekcie pilotażowym Małopolska Chmura Edukacyjna oraz projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie (2016/2017).

A.    chemia
a)    ocena z chemii. Na podstawie oceny końcowej z chemii z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)    inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - mają zastosowanie następujące kryteria:
c)    średnia ocen z pozostałych przedmiotów    2 – 6 pkt.
d)    ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym        1 – 6 pkt.
e)    miejsce zamieszkania    1 pkt. – kandydaci spoza Tarnowa
2 pkt. – kandydaci z terenów wiejskich
W przypadku braku możliwości wyłonienia kandydata po zastosowaniu w/w kryteriów, zakwalifikowany/a zostanie kandydat/ka znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej, wskazany przez pedagoga szkolnego po ustaleniu z wychowawcami klas zainteresowanych uczniów ich warunków bytowych.

B.    biologia
a)    ocena z biologii. Na podstawie oceny końcowej z biologii z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)    inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - mają zastosowanie następujące kryteria:
f)    średnia ocen z pozostałych przedmiotów    2 – 6 pkt.
g)    ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym        1 – 6 pkt.
h)    miejsce zamieszkania    1 pkt. – kandydaci spoza Tarnowa
2 pkt. – kandydaci z terenów wiejskich
W przypadku braku możliwości wyłonienia kandydata po zastosowaniu w/w kryteriów, zakwalifikowany/a zostanie kandydat/ka znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej, wskazany przez pedagoga szkolnego po ustaleniu z wychowawcami klas zainteresowanych uczniów ich warunków bytowych.

C.    matematyka
a)    ocena z matematyki. Na podstawie oceny końcowej z matematyki z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)    inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - mają zastosowanie następujące kryteria:
f)    średnia ocen z pozostałych przedmiotów    2 – 6 pkt.
g)    ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym        1 – 6 pkt.
h)    miejsce zamieszkania    1 pkt. – kandydaci spoza Tarnowa
2 pkt. – kandydaci z terenów wiejskich
W przypadku braku możliwości wyłonienia kandydata po zastosowaniu w/w kryteriów, zakwalifikowany/a zostanie kandydat/ka znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej, wskazany przez pedagoga szkolnego po ustaleniu z wychowawcami klas zainteresowanych uczniów ich warunków bytowych.

D.    j. niemiecki
a)    ocena z j. niemieckiego. Na podstawie oceny końcowej z j. niemieckiego z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)    inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - mają zastosowanie następujące kryteria:
f)    średnia ocen z pozostałych przedmiotów    2 – 6 pkt.
g)    ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym        1 – 6 pkt.
h)    miejsce zamieszkania    1 pkt. – kandydaci spoza Tarnowa
2 pkt. – kandydaci z terenów wiejskich
W przypadku braku możliwości wyłonienia kandydata po zastosowaniu w/w kryteriów, zakwalifikowany/a zostanie kandydat/ka znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej, wskazany przez pedagoga szkolnego po ustaleniu z wychowawcami klas zainteresowanych uczniów ich warunków bytowych.

2.    Uczniowie kwalifikowani będą do projektu na podstawie w/w kryteriów przez Komisję Rekrutacyjną aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne formy wsparcia.
3.    W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc kwalifikowani będą pozostali uczniowie spełniający kryterium wym. w ust. 1 zainteresowani oferowanymi formami wsparcia.
4.    Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń z listy rezerwowej.
5.    Do projektu zostanie zakwalifikowana następująca liczba uczniów:
a)    zajęcia z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym: chemia: 15 uczniów, w tym 10 dziewcząt i 5 chłopców;
b)    zajęcia z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym: biologia: 15 uczniów, w tym 10 dziewcząt i 5 chłopców;
c)    zajęcia z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym: matematyka: 15 uczniów, w tym 10 dziewcząt i 5 chłopców;
d)   zajęcia z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym: j. niemiecki: 15 uczniów, w tym 10 dziewcząt i 5 chłopców;

§ 5
Proces rekrutacji

1.    Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w okresie od 4 do 11 października 2017 roku.
2.    Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają Formularz Zgłoszenia – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Formularzu Zgłoszenia w dniach od 4 do 13 października 2017 roku. Regulamin Uczestnictwa, dokumenty rekrutacyjne oraz wszystkie niezbędne informacje są ogólnie dostępne na stronie internetowej szkoły. Dostępne będą również w wersji z powiększoną czcionką.
3.    Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie przekazują do Pracownika administracyjnego projektu. Biuro projektu usytuowane jest na parterze budynku wyposażonego w podjazd dla niepełnosprawnych.
4.    Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane i będą przechowywane przez Dyrektora Szkoły wraz z pozostałą dokumentacją zgromadzoną w ramach rekrutacji.
5.    Komisja Rekrutacyjna w terminach najpóźniej do dnia 16 października 2017 roku podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani o tym fakcie poprzez wywieszenie imiennej listy na tablicy informacyjnej projektu. W procesie tym dołoży się wszelkich starań, aby nie doszło do aktów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, orientację seksualną, poglądy polityczne czy niepełnosprawność.
6.    Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna.

7.    Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest
Małgorzata Sznaj, tel (14)633-03-46, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

§ 6


Ochrona danych osobowych
1.    Dane osobowe zebrane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do projektu będą przetwarzane przez Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
Są to następujące dane:
— imiona i nazwisko ucznia;
— imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego;
— płeć ucznia;
— wiek ucznia;
— PESEL,
— klasa;
— nazwa szkoły;
— dane teleadresowe szkoły;
— przedmiot, z którego uczeń został nominowany;
— wykształcenie matki/opiekunki ucznia;
— wykształcenie ojca/opiekuna ucznia;
— średnia ocen ze wszystkich przedmiotów;
— ocena z danego przedmiotu w ostatnim półroczu;
— udział w olimpiadach/konkursach przedmiotowych wraz z wynikami;
— liczba punktów uzyskanych w badaniu diagnostycznym.

1)    Administratorem danych osobowych Uczestników projektu - Beneficjentów Ostatecznych wyłonionych w procesie rekrutacji będzie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 1-156 Kraków.
Są to następujące dane:
— imiona i nazwisko,
— płeć,
— wiek,
— PESEL,
— wykształcenie,
— opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną,
— dane teleadresowe,
— numer telefonu,
— e-mail,
— rodzaj przyznanego wsparcia,
— wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning,
— data rozpoczęcia udziału w projekcie,
— data zakończenia udziału w projekcie,
— zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnika,
— status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu,
— powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia.

2.    Dane osobowe zebrane dla potrzeb projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom - partnerom projektu wyłącznie w celu jego realizacji /zgodnie z definicjami zawartymi w §1 regulaminu/.

3.    Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w  Projekcie.

4.    Wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu w tym dokumentacja zawierająca dane osobowe będzie przechowywana u realizatora projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

5.    Dokumentacja zgromadzona w ramach rekrutacji zawierająca dane osobowe będzie przechowywana zgonie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych oraz organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 2004 roku Nr 100 poz. 1024).

§ 7

Prawa i obowiązki uczestników projektu

1.    Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin.
2.    Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie.
3.    Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:
a)    podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”,
b)    podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”,
c)    regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – minimalna wymagana frekwencja na zajęciach wynosi 70% – w wyznaczonych terminach,
d)    wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
4.    Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:
a)    na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
b)    w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 39 godzin zajęć, przy czym jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek losowy, jednak liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekraczać 30% wszystkich godzin przewidzianych w danej formie wsparcia,
c)    rezygnacji uczestnika,
d)    skreślenia uczestnika z listy uczniów danej szkoły.
5.    Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ust.4 dokonuje Komisja Rekrutacyjna wpisując jednocześnie na listę Beneficjentów Ostatecznych kolejną osobę z listy rezerwowej.
6.    Uczniowie, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w projekcie.
7.    W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie
ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia.

8.    Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
9.    Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego w ust. 3 pkt. c), zastrzeżeniem ust 4 uczestnicy projektu otrzymują certyfikat uczestnictwa w danej formie wsparcia oraz ocenę o stopień wyższą (lecz nie wyższą od 5 z przedmiotu, z którego realizowali projekt.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.    Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.    Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
3.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 


 

W ramach Poddziałania 10.1.4.  - Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. "Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie", którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, chemia. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

 • zajęcia on-line z przedmiotów - biologia i chemia;
 • koła naukowe (po dwa z każdego obszaru) z przedmiotów - biologia i chemia.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych. Koła prowadzone będą z wykorzystaniem scenariuszy oraz prezentacji przygotowanych przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektu MChE - pilotaż i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 27 056,38 zł w tym 24 208,32 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

20160906 085946 20160906 090010
20160906 091038 20160906 091045
20161012 135439
   

 

 

 Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zgodnie z  §8 pkt. 2 wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w projekcie zaznaczone będą kolorem czerwonym.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”

Beneficjent: Gmina Miasta Tarnowa –
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie

Realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
33-101 Tarnów, ul. Norwida 22


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014 - 2020
X Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje
Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego
Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna, przez Gminę Miasta Tarnowa - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.


§ 1
Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1)    projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna
– Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”

2)    regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”

3)    realizatorze – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną – liceum biorącą udział w Projekcie  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.

4)    Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie:
1.    mgr Barbara Jakus-Piotrowska
2.    mgr Krzysztof Mucha
3.    mgr Maria Drwal
4.    mgr Magdalena Kras
5.    dr Marek Smoła,
którego zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie  wsparcia.

5)    protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia uwzględniający m.in. datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków.

6)    Uczestnikach projektu - Beneficjentach Ostatecznych – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, którzy spełniają kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu i  w  wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w projekcie na podstawie pisemnej zgody prawnego opiekuna.

§ 2

Postanowienia ogólne

1.    Projekt realizowany jest od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.
2.    Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
3.    Regulamin określa  zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
4.    Projekt skierowany jest do najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.

§ 3

Zakres wsparcia

1.    W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1)    zajęcia z pracownikami akademickimi uczelni wyższej w Krakowie w obszarze tematycznym: biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2016 r. do czerwca 2017 r. - Uniwersytet Jagielloński;
2)    zajęcia z pracownikami akademickimi uczelni wyższej w Krakowie w obszarze tematycznym: chemia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2016 r. do czerwca 2017 r. - Politechnika Krakowska;

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu, który zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń w szkole.
3.    Koła naukowe będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez realizatora oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń w szkole.
4.    Uczniowie mają prawo udziału w dwóch formach wsparcia.

§ 4

Kryteria uczestnictwa w projekcie
1.    Kryteria formalne:
a)    Uczestnikiem projektu może być uczeń klasy I i II liceum - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, który złoży Formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
b)     Kryteria do poszczególnych form wsparcia:

I.    Lekcje on-line z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym:

W zajęciach z danego obszaru tematycznego nie może uczestniczyć uczeń, który brał udział w tożsamym wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projekcie pilotażowym Małopolska Chmura Edukacyjna.

A.    chemia
a)    ocena z chemii. Na podstawie oceny końcowej z chemii z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)    inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - mają zastosowanie następujące kryteria:
c)    średnia ocen z pozostałych przedmiotów    2 – 6 pkt.
d)    ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym        1 – 6 pkt.
e)    miejsce zamieszkania    1 pkt. – kandydaci spoza Tarnowa
2 pkt. – kandydaci z terenów wiejskich
W przypadku braku możliwości wyłonienia kandydata po zastosowaniu w/w kryteriów, zakwalifikowany/a zostanie kandydat/ka znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej, wskazany przez pedagoga szkolnego po ustaleniu z wychowawcami klas zainteresowanych uczniów ich warunków bytowych.

B.    biologia
a)    ocena z biologii. Na podstawie oceny końcowej z biologii z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)    inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - mają zastosowanie następujące kryteria:
f)    średnia ocen z pozostałych przedmiotów    2 – 6 pkt.
g)    ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym        1 – 6 pkt.
h)    miejsce zamieszkania    1 pkt. – kandydaci spoza Tarnowa
2 pkt. – kandydaci z terenów wiejskich
W przypadku braku możliwości wyłonienia kandydata po zastosowaniu w/w kryteriów, zakwalifikowany/a zostanie kandydat/ka znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej, wskazany przez pedagoga szkolnego po ustaleniu z wychowawcami klas zainteresowanych uczniów ich warunków bytowych.


II.    koło naukowe w obszarze tematycznym:
Uczestnikiem koła naukowego co do zasady powinien być uczeń, który bierze udział w zajęciach on-line w ramach danego obszaru tematycznego (wolę uczestnictwa w kole naukowym wyraża się poprzez zaznaczenie pola „obie formy zajęć” w formularzu zgłoszeniowym). W przypadku wolnych miejsc na koła naukowe rekrutowani będą pozostali kandydaci, nie uczestniczący w zajęciach on-line.

W zajęciach z danego obszaru tematycznego nie może uczestniczyć uczeń, który brał udział w tożsamym wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projekcie pilotażowym Małopolska Chmura Edukacyjna.

A.    chemia
a.    ocena z chemii. Na podstawie oceny końcowej z chemii z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny,
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b.    inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - mają zastosowanie następujące kryteria:
i)    średnia ocen z pozostałych przedmiotów    2 – 6 pkt.
j)    ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym        1 – 6 pkt.
k)    miejsce zamieszkania    1 pkt. – kandydaci spoza Tarnowa
2 pkt. – kandydaci z terenów wiejskich
W przypadku braku możliwości wyłonienia kandydata po zastosowaniu w/w kryteriów, zakwalifikowany/a zostanie kandydat/ka znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej, wskazany przez pedagoga szkolnego po ustaleniu z wychowawcami klas zainteresowanych uczniów ich warunków bytowych.

B.    biologia
a.    ocena z biologii. Na podstawie oceny końcowej z biologii z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny,
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b.    inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - mają zastosowanie następujące kryteria:
l)    średnia ocen z pozostałych przedmiotów    2 – 6 pkt.
m)    ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym        1 – 6 pkt.
n)    miejsce zamieszkania    1 pkt. – kandydaci spoza Tarnowa
2 pkt. – kandydaci z terenów wiejskich
W przypadku braku możliwości wyłonienia kandydata po zastosowaniu w/w kryteriów, zakwalifikowany/a zostanie kandydat/ka znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej, wskazany przez pedagoga szkolnego po ustaleniu z wychowawcami klas zainteresowanych uczniów ich warunków bytowych.

2.    Uczniowie kwalifikowani będą do projektu na podstawie w/w kryteriów przez Komisję Rekrutacyjną aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne formy wsparcia.
3.    W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc kwalifikowani będą pozostali uczniowie spełniający kryterium wym. w ust. 1 zainteresowani oferowanymi formami wsparcia.
4.    Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń z listy rezerwowej.
5.    Do projektu zostanie zakwalifikowana następująca liczba uczniów:
a)    zajęcia z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym: chemia: 15 uczniów, w tym 10 dziewcząt i 5 chłopców;
b)    zajęcia z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym: biologia: 15 uczniów, w tym 10 dziewcząt i 5 chłopców;
c)    koło naukowe z chemii: 6 uczniów, w tym 4 dziewczęta i 2 chłopców; - po dwa koła na obszar
d)    koło naukowe z biologii: 6 uczniów, w tym 4 dziewczęta i 2 chłopców; - po dwa koła na obszar

§ 5
Proces rekrutacji

1.    Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w okresie od 6 do 26 września 2016 roku.
2.    Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają Formularz Zgłoszenia – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Formularzu Zgłoszenia w dniach od 6 do 26 września 2016 roku. Regulamin Uczestnictwa, dokumenty rekrutacyjne oraz wszystkie niezbędne informacje są ogólnie dostępne na stronie internetowej szkoły. Dostępne będą również w wersji z powiększoną czcionką.
3.    Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie przekazują do Pracownika administracyjnego projektu. Biuro projektu usytuowane jest na parterze budynku wyposażonego w podjazd dla niepełnosprawnych.
4.    Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane i będą przechowywane przez Dyrektora Szkoły wraz z pozostałą dokumentacją zgromadzoną w ramach rekrutacji.
5.    Komisja Rekrutacyjna w terminach najpóźniej do dnia 30 września 2016 roku podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani o tym fakcie poprzez wywieszenie imiennej listy na tablicy informacyjnej projektu. W procesie tym dołoży się wszelkich starań, aby nie doszło do aktów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, orientację seksualną, poglądy polityczne czy niepełnosprawność.
6.    Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna.

7.    Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest
Małgorzata Sznaj, tel (14)633-03-46, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

§ 6


Ochrona danych osobowych
1.    Dane osobowe zebrane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do projektu będą przetwarzane przez Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
Są to następujące dane:
— imiona i nazwisko ucznia;
— imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego;
— płeć ucznia;
— wiek ucznia;
— PESEL,
— klasa;
— nazwa szkoły;
— dane teleadresowe szkoły;
— przedmiot, z którego uczeń został nominowany;
— wykształcenie matki/opiekunki ucznia;
— wykształcenie ojca/opiekuna ucznia;
— średnia ocen ze wszystkich przedmiotów;
— ocena z danego przedmiotu w ostatnim półroczu;
— udział w olimpiadach/konkursach przedmiotowych wraz z wynikami;
— liczba punktów uzyskanych w badaniu diagnostycznym.

1)    Administratorem danych osobowych Uczestników projektu - Beneficjentów Ostatecznych wyłonionych w procesie rekrutacji będzie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 1-156 Kraków.
Są to następujące dane:
— imiona i nazwisko,
— płeć,
— wiek,
— PESEL,
— wykształcenie,
— opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną,
— dane teleadresowe,
— numer telefonu,
— e-mail,
— rodzaj przyznanego wsparcia,
— wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning,
— data rozpoczęcia udziału w projekcie,
— data zakończenia udziału w projekcie,
— zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnika,
— status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu,
— powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia.

2.    Dane osobowe zebrane dla potrzeb projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom - partnerom projektu wyłącznie w celu jego realizacji /zgodnie z definicjami zawartymi w §1 regulaminu/.

3.    Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w  Projekcie.

4.    Wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu w tym dokumentacja zawierająca dane osobowe będzie przechowywana u realizatora projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

5.    Dokumentacja zgromadzona w ramach rekrutacji zawierająca dane osobowe będzie przechowywana zgonie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych oraz organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 2004 roku Nr 100 poz. 1024).

§ 7

Prawa i obowiązki uczestników projektu

1.    Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin.
2.    Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie.
3.    Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:
a)    podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”,
b)    podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”,
c)    regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – minimalna wymagana frekwencja na zajęciach wynosi 70% – w wyznaczonych terminach,
d)    wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
4.    Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:
a)    na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
b)    w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 39 godzin zajęć, przy czym jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek losowy, jednak liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekraczać 30% wszystkich godzin przewidzianych w danej formie wsparcia,
c)    rezygnacji uczestnika,
d)    skreślenia uczestnika z listy uczniów danej szkoły.
5.    Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ust.4 dokonuje Komisja Rekrutacyjna wpisując jednocześnie na listę Beneficjentów Ostatecznych kolejną osobę z listy rezerwowej.
6.    Uczniowie, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w projekcie.
7.    W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie
ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia.

8.    Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
9.    Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego w ust. 3 pkt. c), zastrzeżeniem ust 4 uczestnicy projektu otrzymują certyfikat uczestnictwa w danej formie wsparcia oraz ocenę o stopień wyższą (lecz nie wyższą od 5 z przedmiotu, z którego realizowali projekt.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.    Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.    Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
3.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

 

 

 

 Warsztaty letnie 25 - 30.06.2017 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Małopolska Unia Europejska EFS

Wszystkich zainteresowanych informuję, że rusza nabór na warsztaty letnie w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania", realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Rekrutacja trwa od 22 maja - 9 czerwca 2017 r. W tym terminie należy złożyć do Sekretariatu szkoły poprawnie uzupełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA (dostępny również w sekretariacie) wraz z niezbędnymi załącznikami - szczegóły w Regulaminie. 16 stycznia 2017 r. zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych na warsztaty.

Obszary tematyczne:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • przedsiębiorczość,
 • fizyka,
 • informatyka.

Na każdy z obszarów przypada 6 miejsc. Warsztaty odbędą się w terminie od 25 - 30 czerwca 2017 r. w Krakowie. Udział jest bezpłatny.