baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela
Start Z życia szkoły Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II Drukuj Email
Fundusze Europejskie Program Regionalny              Małopolska              Unia Europejska EFS

Z dumą informujemy, że od maja 2017 r. Gimnazjum Nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie będzie realizować projekt pn."Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Projektem zostaną objęci uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych. Polegać on będzie na powołaniu Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, tzw. SPInKI, w małopolskich gimnazjach. Wsparcie będzie miało formę warsztatów oraz indywidualnych spotkań uczniów i rodziców z doradcą zawodowym. Ma to ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.
Celem stworzenia standardów doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych jest dążenie do zapewnienia wysokiego i jednolitego poziomu usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, usprawnienie działań doradczych w małopolskich szkołach gimnazjalnych.

Rekrutacja uzupełniając do projektu na rok szkolny 2017/2018 trwa od 22.01.2018r. do 31.01.2018r.

Wartość projektu dla Gminy Tarnów wynosi 55 492,00 zł w tym.

 

 


Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa
edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/ach Informacji
i Kariery w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

 


§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Projekt realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12. 2021 roku.
2.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
3.    Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w zajęciach
z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkół objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w których został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa).
4.    W szkole Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
5.    Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jest prowadzone zgodnie z „Standardami dotyczącymi prowadzenie doradztwa zawodowego”.

 


§ 2
Słownik pojęć

 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.    Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
2.    Liderze projektu – należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Kształcenia Zawodowego).
3.    Partnerze projektu – należy przez to rozumieć powiat/gminę …**
4.    Szkole/szkołach – należy przez to rozumieć szkołę ... **
5.    SPInKa – Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
6.    Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły biorącego udział
w warsztatach lub konsultacjach indywidualnych w ramach projektu i dla którego powinien być przygotowany Indywidualny Plan Działania.
7.    Standardach dotyczących prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego – należy przez to rozumieć opracowane na potrzeby projektu przez Lidera projektu oraz Politechnikę Krakowską – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) dokumenty zawierające wytyczne oraz programy warsztatów oraz konsultacji indywidualnych - IPD.
8.    Zajęciach – należy przez to rozumieć warsztaty lub konsultacje indywidualne
z doradztwa zawodowego.

 

§ 3
Zakres wsparcia

1.    Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
2.    Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
3.    Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

 

§ 4
Zasady rekrutacji

1.    Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy uczniowie szkoły Gimnazjum nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 17 klasy 7 i 8  prowadzonych przez partnera projektu Urząd Miasta Tarnowa
2.    Udział w projekcie jest bezpłatny.
3.     Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
4.     Organizatorem rekrutacji na zajęcia jest  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
5.    Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego – co najmniej przed rozpoczęciem każdego semestru (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły).
6.    Rekrutacja podstawowa prowadzona jest na początku projektu oraz na początku każdego semestru w okresie dofinansowania funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017-31.12.2019. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.
7.    Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

 


§ 5
Proces rekrutacji

1.    W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów:
a.    Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.
8.    O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna/Komisje Rekrutacyjne powołane przez Partnera. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników/uczestniczek do udziału
w projekcie.
9.    Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dokumentując procedurę wyboru.
10.    Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę/Sekretariacie szkoły/Dyrekcji. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie danej szkoły zostanie umieszczona informacja o zakończeniu procesu rekrutacji i miejscu gdzie można uzyskać informacje – zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.
11.    Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia/ zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty:
a.    Deklarację o uczestnictwie w projekcie – załącznik nr 3.
b.    Oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu) – załącznik nr 4.
c.    Wypełniony formularz: Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 – załącznik nr 5 .

 

   

§ 6
Warunki udziału w projekcie

1.    Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
a.    złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa
w § 5 ust. 1 oraz ust. 9 niniejszego Regulaminu.
b.    uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
c.    przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
2.    Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa w projekcie.

 


        § 7
Prawa i obowiązki uczestników

1.    Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się uczestnikiem projektu, któremu przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
2.    Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych/warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działań (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego.
3.    Uczestnik ma prawo do:
a.    udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
b.    otrzymania pomocy dydaktycznych,
c.    otrzymania zaświadczenia poświadczającego ukończenie udziału w doradztwie zawodowym,
d.    wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
4.    Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
e.    przestrzegania niniejszego Regulaminu,
f.    każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach/warsztatach
i indywidualnych konsultacjach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia lub indywidualne konsultacje.
g.    wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli
i ewaluacji projektu.

 

    § 8
Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie dniu 04.05.2017r
2.    Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Partner w konsultacji z Liderem projektu.
3.    Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

 

Załączniki:
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Deklaracja/oświadczenie o uczestnictwie w projekcie
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych  do systemu SL 2014

 

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny Małopolska Unia Europejska EFS

Klauzula informacyjna

Regulamin SPInKa z dnia 17.08.2018

Deklaracja uczestnika

Oświadczenie uczestnika

Zakres danych osobowych

Zakres danych osobowych