www.counterliczniki


Cele Porjektu

• nabycie i wzmacnianie kompetencji kluczowych,
• poszerzanie horyzontów myślowych, rozbudzanie motywacji i kreatywności,
• wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się i wyrównywanie ich szans,
• zwiększanie zdolności komunikacyjnych, w tym umiejętności językowych i interpersonalnych,
• kształtowanie umiejętności budowania relacji, współpracy w grupie, szczególnie w grupie międzynarodowej, różnorodnej etnicznie, religijnie i kulturowo,
• budowanie świadomości ekologicznej, znaczenia aktywnego wypoczynku w kontakcie z przyrodą,
• rozwijanie umiejętności planowania, systematyczności i konsekwencji w drodze do osiągania celu,
• doskonalenie sprawności posługiwania się ICT,
• poznanie nowych metod i praktyk nauczania, uczenia się i oceniania,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości.